GLP
Tel.: +36 1 476 1100
Fax.: +36 1 476 1390
Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Levélcím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Ivóvízhez jutás mint alapvető emberi jog

A Víz és Egészség Jegyzőkönyv egy kulcsfontosságú eszköz, azon cél megvalósítása érdekében, hogy minden ember számára elérhető legyen a tiszta ivóvíz és a megfelelő szennyvíz-elhelyezés

Az ENSZ Közgyűlése fontos mérföldkőként 2010. július 28-án határozatában alapvető emberi jogként ismerte el a tiszta vízhez és a megfelelő szennyvízelhelyezéshez jutás jogát. A határozat felszólítja a világ országait illetve a nemzetközi szervezeteket, hogy szükséges erőforrások biztosításával és technológia átadásával segítsék- elsősorban a fejlődő országokat - azon cél megvalósításában, hogy mindenki számára biztosítható legyen a biztonságos, tiszta, elérhető és megfizethető ivóvíz és a megfelelő szennyvíz-elhelyezés.

Az általános felfogással ellentétben, ezen cél elérése a Pán-Európai Régióban is még számos területen teljesítendő feladat. A Pán-Európai Régióban jelenleg közel 140 millió ember - az európai népesség 16 százaléka - számára nem biztosított a vezetett vízhez való hozzáférés, és mintegy 85 millió ember esetében pedig a megfelelő szennyvízelhelyezés nem megoldott.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) legpontosabb becslése szerint több mint 13 000 14 év alatti gyermek hal meg évente, elsősorban Kelet-Európában és Közép-Ázsiában, víz eredetű enterális megbetegedésben. 2006-ban több mint 170 000 víz eredetű megbetegedést jelentettek.

"A különböző nemzetközi egyezményeknek kulcsszerepük van az ENSZ határozat tényleges végrehajtásában." - mondta Ján Kubiš az ENSZ-EGB ügyvezető titkára. "Ebben a tekintetben az ENSZ-EGB régió egy egyedülálló eszközzel, az ENSZ-EGB/WHO-EURO a Határokat Átszelő Vízfolyások és Nemzetközi Tavak Védelméről és Használatáról szóló 1992. évi Egyezményhez kapcsolódó Víz és Egészség Jegyzőkönyvével rendelkezik."

A 2005-ben hatályba lépett Víz és Egészség Jegyzőkönyv a víz eredetű megbetegedések csökkentése és megelőzése érdekében jelenleg az egyetlen érdemi nemzetközi jogi intézmény. A Jegyzőkönyv fő célja az emberi egészség és életminőség megóvása a vízgazdálkodás javításával - beleértve a vizi ökoszisztéma megóvását - és a víz-eredetű megbetegedések megelőzésével és csökkentésével. Ezen célok elérése érdekében a Részes Felek kötelessége a vízkörforgás minden területének lefedésével nemzeti és helyi célok lefektetése. A Részes Felek kötelessége továbbá a célok végrehajtásának eredményességéről beszámolni.

A Részes Államok következő, 2010. november 25-én, Bukarestben megrendezésre kerülő találkozója kiváló alkalmat kínál arra, hogy megvitatásra kerüljenek a Közgyűlés határozatának végrehajtási lehetőségi a Pán-Európai Régióban.

Háttér tájékoztatás

A 3. Egészségügyi és Környezetvédelmi Miniszteri Konferencián 1999-ben, Londonban került aláírásra a Víz és Egészség Jegyzőkönyv a Határokat Átszelő Vízfolyások és Nemzetközi Tavak Védelméről és Használatáról szóló ENSZ-EGB Egyezményhez. A Víz és Egészség Jegyzőkönyv 2005. augusztus 4-én lépett hatályba.

A Jegyzőkönyv 24 részes féllel bír (Albánia, Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Belgium, Horvátország, Cseh Köztársaság, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Portugália, Moldovai Köztársaság, Románia, Oroszország, Szlovákia, Spanyolország, Svájc, és Ukrajna).

A Jegyzőkönyv célja, hogy egyetemes hozzáférést biztosítson a vízellátáshoz és a szennyvíz-elhelyezéshez. Célja továbbá, hogy a szolgáltatott víz minősége megfelelő legyen és ne jelentsen potenciális veszélyt az emberi egészségre. Ezen cél érdekében a Jegyzőkönyv előírja, hogy a Részes Feleknek olyan pozitív intézkedéseket kell hozniuk, amelyekkel segítik mind az egyéneket, mind a közösségeket a biztonságos ivóvíz valamint megfelelő szennyvíz elhelyezés elérésében. A Jegyzőkönyv rendelkezik továbbá a lakosság tájékoztatásáról, a nyilvánosság bevonásáról, az igazságszolgáltatáshoz való jogról, a társadalmi felelősségvállalásról valamint az oktatásról. Intézkedéseket tartalmaz a nemzetközi szolidaritásról is, kötelezve a Részes Feleket egymás támogatására a Jegyzőkönyv előírásainak teljesítésében.

A Jegyzőkönyv rendelkezéseket tartalmaz a diszkrimináció elutasításáról. A Jegyzőkönyv 5. cikke előírja, hogy "biztosítani kell az egyenlő mértékű hozzájutást a vízhez, mind mennyiségben, mind minőségben a népesség minden egyes tagja számára, de különösen azok számára, akik hátrányos helyzetben vannak vagy társadalmilag kirekesztettek". A jegyzőkönyv tehát szoros kapcsolatot biztosít az emberi jogok, az egészségügy, a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés között.

A jegyzőkönyv közvetlenül kapcsolódik a különböző Millenniumi Fejlesztési Célokhoz, különösen annak 4. (a gyermekkori halálozás csökkentése) és a 7. céljához (a fenntarthatóság biztosítása, elsősorban a 10. feladat - 2015-ig felére kell csökkenteni azon emberek számát, akik számára nem biztosított a biztonságos ivóvíz és a megfelelő szennyvíz-elhelyezés - és a 11. feladat - jelentős javulás legalább 100 millió, nyomornegyedben élő ember életminőségében 2020-ig - tekintetében).

A Jegyzőkönyv munkaprogramjának különböző tevékenységei közvetlenül kapcsolódnak az ivóvízhez és a megfelelő szennyvíz-elhelyezéshez, mint alapvető emberi joghoz. Ezek között szerepelt egy workshop 2007-ben, Párizsban a vízhez való méltányos hozzáférésről és egyéb tevékenységek Franciaország témavezetése alatt, valamint az európai régió kis ivóvízellátó rendszereinek témakörével foglalkozó tevékenységek, melyek eredményeképpen egy figyelemfelhívó dokumentum és egy szakmai útmutató kerül kiadásra.

"A vízhez való hozzáféréshez való emberi jogról és a Víz és Egészség Jegyzőkönyvről; legyen a vízhez való hozzáférés valóság mindenkinek" címmel került megrendezésre egy kerek-asztal megbeszélés a WHO-EURO, az ENSZ emberi jogi szervezete és az ENSZ-EGB együttműködésében a Jegyzőkönyv Részes Feleinek 1. találkozója alkalmából (Genf, 2007). Egy kérdőív alapján 2011-ben elkészül egy jó gyakorlat dokumentum a szolidaritás jobb érvényesítéséről és a szegények, a hátrányos helyzetűek és a szociálisan kirekesztettek a vízhez és szennyvíz-elhelyezéshez jutásáról.

The Protocol on Water and Health is a key tool to deliver access to clean water and sanitation to all

28 July 2010 will mark an important milestone in international efforts aimed at improving the global situation in water supply and sanitation with the adoption by the United Nations General Assembly of a resolution recognizing access to clean water and sanitation as a human right. The resolution is calling on States and international organizations to provide financial resources, build capacity and transfer technology, particularly to developing countries, in scaling up efforts to provide safe, clean, accessible and affordable drinking water and sanitation for all.

Contrary to general perception, this objective, which is closely linked to the achievement of the Millennium Development Goals, is still to be achieved in the pan-European region. At present, nearly 140 million people - 16 per cent of Europe's population - still live in homes that are not connected to a drinking-water supply, and about 85 million people do not have access to adequate sanitation. According to the best estimates of the World Health Organization (WHO), more than 13,000 children under the age of 14 die every year from water related diarrhoea, mostly in Eastern Europe and Central Asia. In 2006, more than 170,000 cases of water-related disease were reported.

"International agreements are crucial to support the actual implementation of this resolution", declared Ján Kubiš, UNECE Executive Secretary. "In this respect, the UNECE region possesses a unique tool: the UNECE/WHO-EURO Protocol on Water and Health to the UNECE Water Convention".

The Protocol on Water and Health, which entered into force in 2005, is the first major international legal mechanism for the prevention, control and reduction of water-related diseases. Its main aim is to protect human health and well being by better water management, including the protection of water ecosystems, and by preventing, controlling and reducing water-related diseases. To meet these goals, Parties are obliged to establish national and local targets in areas covering the entire water cycle and to report on the implementation of the targets.

The upcoming second session of the Meeting of the Parties to the Protocol, to be held on 23-25 November 2010 in Bucharest, will present an excellent opportunity to discuss the implementation of the General Assembly resolution in the pan-European context.

Note to Editors

The Protocol on Water and Health to the UNECE Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes (Water Convention) was signed in London in 1999, on the occasion of the third Ministerial Conference on Environment and Health. It entered into force on 4 August 2005.

The Protocol counts 24 Parties (Albania, Azerbaijan, Belarus, Belgium, Croatia, Czech Republic, Estonia, Finland, France, Germany, Hungary, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Republic of Moldova, Romania, Russian Federation, Slovakia, Spain, Switzerland, and Ukraine).

The Protocol aims to provide universal access to water supply and sanitation while the quality of the water supplied should be adequate and does not constitute a potential danger to human health (art.4). This shall include the protection of water resources which are used as sources of drinking water, treatment of water and the establishment, improvement and maintenance of collective systems. To this aim, the Protocol requires Parties to take positive measures to assist individuals and communities to enjoy access to safe water and adequate sanitation, measures which are tailored to the countries' social, economic and environmental conditions. Moreover, the Protocol includes far-reaching provisions on public information, public participation and access to justice, public awareness and education. It also includes provisions on international duty of solidarity requiring Parties to assist each other to achieve the objectives of the Protocol.

The Protocol also contains provisions on non-discrimination. In particular, article 5 requires that "equitable access to water, adequate in terms both of quantity and of quality, should be provided for all members of the population, especially those who suffer a disadvantage or social exclusion". The Protocol thus illustrates and embodies the close linkages between human rights, health, environmental protection and sustainable development.

The Protocol relates directly the achievement of various Millennium Development Goals, in particular Goal 4 (to reduce child mortality) and Goal 7 (to ensure environmental sustainability, in particular target 10 - halve the proportion of people without sustainable access to safe drinking-water and basic sanitation by 2015 - and target 11 - achieve a significant improvement in the lives of at least 100 million slum dwellers by 2020).

Various activities of the Protocol's programme of work directly relate to water and sanitation as human right. These include a workshop on equitable access to water held in Paris in July 2007 and other activities in this area led by France as well as activities in the area of small scale water supply systems in the European region, which will result in publication of an awareness-raising material and a guidance document. A Roundtable on "The Human Right to Water and the Protocol on Water and Health: making access to water a reality", was jointly organized by WHO-EURO, the Office of the UN High Commissioner for Human Rights and UNECE, on the occasion of the first meeting of the Parties to the Protocol in January 2007 in Geneva. A document on good practices to enhance solidarity and facilitate access to water and sanitation for poor, vulnerable and socially excluded people will be prepared in 2011 based on the results of a questionnaire.

Friss publikációk
ANNA PALDY AND JANOS BOBVOS
Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine 2014; 20(1-2):51-67
Archív publikációink
Szakmai Kapcsolatok
Kiemelt Feladataink
Projektek
Válassza ki a fenti lenyíló menübol a projektet, melyre kiváncsi!
Korábbi honlapunk
Korábbi honlapunk a www.oki.antsz.hu címen érhető el!