GLP
Tel.: +36 1 476 1100
Fax.: +36 1 476 1390
Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Levélcím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Toxikológiai Osztály

Főoszt.vez: Dr. Szabó Katalin

A FŐOSZTÁLY ALAPTEVÉKENYSÉGE

A Toxikológiai Főosztály feladatait három, egymást kiegészítő osztály ill. laboratórium látja el

 • Kísérletes és Alternatív Toxikológiai osztály (oszt. vez: Reményné Dr. Nagy Zsuzsanna)
 • Környezeti Mutagenezis Laboratórium
 • Kísérletes Patológia és Elektronmikroszkópos Laboratórium

A főosztály minőségbiztosított követelmények mellett a környezetegészségügy egész területét érintő vegyi anyagok és készítmények toxikológiai vizsgálatát végzi.

 • heveny-, lokális (bőr, szem) toxicitás-, in vitro citotoxikus, valamint genotoxikus hatás(ok) vizsgálata
 • reverz mutagenitási vizsgálat (Ames teszt)
 • fototoxicitás vizsgálat
 • mikronukleusz teszt
 • az állatkísérletek számának csökkentésére alternatív eljárások alkalmazása
 • a toxikológiai adatok birtokában kockázatbecslés végzése a vegyi anyagok használatához, életciklusához illesztett expozíciós forgatókönyvek alapján- elősegítendő a döntést, - hogy szükség van-e további vizsgálatokra.
 • környezeti és anyagminták morfológiai vizsgálata, elemanalízise pásztázó elektronmikroszkóppal

A FŐOSZTÁLY TÖRTÉNETE

Az Országos Közegészségügyi Intézetben az 1960-as évek második felében alakult meg az Élettani és Toxikológiai, később Környezethigiénés Toxikológiai Osztály, melynek vezetői időrendben Dési Illés (1970 -1984) és Molnár Jenő (1985 - 1997) voltak. A Környezethigiénés Toxikológiai Osztály feladata az egyre nagyobb számban alkalmazott növényvédőszerek, rovar-, rágcsálóirtók és fertőtlenítőszerek toxikológiai vizsgálata, veszélyességének megítélése volt.
A vegyipar gyors fejlődése miatt egyre nagyobb számban használtak a háztartások is különböző vegyi anyagokat, tisztítószereket, autóápolási anyagokat, így a háztartási vegyianyagok szakvélményezése szintén az osztály feladata lett. Prof. Dr. Dési Illés vezette osztályon akut és szubkrónikus állatkísérletekben a szisztémás toxicitás mellett kísérletes neurotoxikológiai és magatartás toxikológiai vizsgálatokat végezetek. 1976-tól a rovar- rágcsálóírtó és fertőtlenítőszerek minősítéséval kapcsolatos feladatok és a témával foglalkozó munkatársai az intézet Járványügyi Főosztályára kerültek. A műanyagipar rohamos fejlődésével az osztály tevékenysége kiterjedt a műanyag alapanyagú, egyszerhasználatos orvostechnikai eszközök és különböző higiénés termékek, kozmetikumnak nem minősülő csecsemőápolási szerek vizsgálatára is.Az Egészségügyi Minisztérium az OKI-t jelölte ki ezen termékek forgalombahozatal előtti toxikológiai szakvéleményezésére.
1985-től az osztály munkáját Prof. Dr. Molnár Jenő irányította. Az egyre gyakoribb légúti megbetegedések miatt inhalációs vizsgálatokkal is bővült az osztály tevékenységi köre. Elsősorban fémek tüdőre gyakorolt hatását vizsgálták patkányokon különböző expozíciós idők elteltével. A növényvédőszerek, faanyagvédők szakvéleményezését Strohmayer Ágnes, a háztartási vegyianyagok szakvéleményezését Dr Zilahy Gyuláné, a műanyag termékek szakvéleményezését Dr. Adamis Zoltánné végezte.

Az Országos Közegészségügyi Intézetben 1963-tól 1967-ig Patohisztológiai Laboratórium működött az intézet főigazgatójának közvetlen irányítása alatt. Ennek utódja lett a Morfológiai Osztály 1967-ben, amelynek vezetői időrendben Rácz Pál (1967-1972), Börzsönyi Mátyás (1973-1984), Pintér Alán (1986-1993) és Török Géza (1994-1997) voltak. Az osztály kialakította a humán, valamint experimentális fény- és elektronmikroszkópos patológiai vizsgálatok elméleti és technikai feltételeit (Börzsönyi Mátyás, Csík Márta, Pintér Alán). A Morfológiai Osztály tevékenységi területei: kísérletes karcinogenitási (élethosszig tartó és kétéves etetéses vizsgálat egéren és patkányon) és genotoxicitási (pontmutáció baktériumokban, Drosophilán és emlős sejteken in vitro; kromoszóma aberráció és testvérkromatid kicserélődés in vitro emlős sejtekben; mikronukleusz teszt rágcsálókon; domináns letális mutáció és öröklődő transzlokáció egéren; UDS in vitro patkány májsejteken; comet assay in vitro emlős sejteken, SMAR teszt Drosophilán) vizsgálatok, valamint transzmissziós elektronmikroszkópos vizsgálatok.
A Patológia kezdetben, mint Hisztológiai laboratórium működött az OMI Experimentális Patológiai Osztályán belül (1977-től). Önálló osztállyá 1991-ben vált, kiegészülve az elektronmikroszkópos előkészítő laboratóriummal, majd 1993-tól az in vitro laboratóriummal. Az osztály Dr. Tátrai Erzsébet vezetése alatt vizsgálta a munkakörnyezeti, lakókörnyezeti tényezők hatását a tüdő morfológiájára, egyes biokémiai és immunológiai paraméterére, valamint az említett tényezők etiológiai szerepét a tüdőfibrózisok kialakulásában, figyelembevéve a kombinált xenogén faktorok hatását is.

Már 1998-tól felvetődött az a gondolat, hogy a toxikológiával foglalkozó részlegek egyetlen szervezeti egységbe tömörüljenek (az egyes részlegek vezetői: Szakmáry Éva, Tátrai Erzsébet, Törökné Kozma Andrea, Török Géza, Reményné Nagy Zsuzsanna, Csík Márta voltak), végül az Országos Környezetegészségügyi Intézetben több lépcsős változások eredményeképpen 2006-ban alakult meg a Toxikológiai Főosztály.

TEVÉKENYSÉG

Akkreditált vizsgálati módszerek és előiratok

Vizsgálatok

1. Reverz mutagenitási vizsgálat Salmonella typhimurium hisztidin auxotróf TA törzseken (Ames teszt) és Escherichia coli triptofán auxotróf WP2 törzseken. A vizsgált anyagok metabolikus aktiválását kofaktorokkal kiegészített patkánymájakból készített mikroszóma frakcióval (S9) végzik. A tesztek kivitelezését közvetlen agarba-keveréssel (plate incorporation) és előinkubációs (preincubation) technikával végzik A protokollban az OECD 471 (1997) sz. ajánlását követik.
Amennyiben valamely anyag esetében felmerül a fototoxicitás és a fotomutagenitás gyanúja, az aktiválást UV fénnyel is elvégzik (? 250 - 400 nm).

A vizsgált anyagok:

 • kémiai anyagok (gyógyszerek, ipari felhasználású vegyszerek, növényvédő szerek, élelmiszer adalékok stb.) a gázok kivételével,
 • komplex keverékekből (élelmiszerek, vizek [nyers és ivóvíz], szennyvizek, állati és emberi vizeletek, talajok, olajos és más hulladékok, szállóporok, emittált füst stb.) az OKI megfelelő osztályai által készített kivonatok.

Eredmények:

 • A klórozott ivóvizek gyakorlatilag kivétel nélkül mutagének a TA100 törzsben metabolikus aktiválás nélkül (a vizek természetes szerves anyagainak klórozási melléktermékei) (mutagén bevitellel szemben a vízjárványok kockázata)
 • A felszíni vizek vagy nem mutagének, vagy csak gyenge mutagének a TA98 törzsben metabolikus aktivációval.
 • A szállópor minták mindig mutagének mindkét említett törzsben metabolikus aktivációval és anélkül is. A levegő mutagénjei tökéletlen égésből származnak (robbanó motorok,fűtőberendezések, vaskohók stb.)
 • A télen vett minták mutagén potenciálja (MP) magasabb, mint a nyáron vett mintáké (fűtés), a városokban magasabb a MP, mint a falvakban, a talajszinten magasabb a MP, mint a tetőszinten (közlekedés jelentősége).
 • Valamennyi talajminta mutagénnek bizonyult, egy ásványi olajjal súlyosan szennyezett minta kivételével. A talaj mutagenitásáért a talaj mikroorganizmusok által termelt mikotoxinok (pl. a penészgombák aflatoxinjai), növényi bomlástermékek (pl. flavonoidok) tehetők elsősorban felelőssé.
 • A motorokból leeresztett fáradt olaj minták erős mutagének voltak (égéstermékek).
 • Egy cementműből vett füstminták negatív eredményt adtak függetlenül attól, hogy a tüzelőanyaghoz kevertek-e veszélyes hulladékot (klórozott szénhidrogén oldószerek), ami az égés tökéletessége mellett szól.
 • A pozitív eredményt adó kémiai anyagok egy részénél meg lehetett állapítani a mutagenitásért felelős szerkezetet vagy funkciós csoportot.
 • A pozitív eredményt adó kémiai anyagok egy részénél meg lehetett állapítani a mutagenitásért felelős szerkezetet vagy funkciós csoportot.
 • UV fény hatására mutagén lett, vagy mutagenitása fokozódott a 2-amino-fluorénnek (szintetikus laborvegyszer), az akridin narancsnak (festék biológiai mintákhoz), a 7,12-dimetil-benzantracénnek (szintetikus laborvegyszer), a klórpromazinnak (humán gyógyszer, major trankvilláns) és a 8-metoxi-pszoralének (humán gyógyszer, antipszoriátikum).

2. A 2002. óta külön álló elektronmikroszkópos laboratórium korszerű lehetőséget kínál különböző biológiai és környezeti minták, egyéb anyagminták morfológiai vizsgálataihoz, illetve röntgen diffrakciós elemanalíziséhez. A scanning elektronmikroszkóppal készített felvételek feldolgozását és adattovábbítását számítógépes háttér biztosítja: képarchiválás, CD-írás, nyomtatás.

Berendezések:
Philips XL30 ESEM
Cryo-Alto 2100

Az utóbbi években lezárt tevékenységek:

1. Kombinált környezeti tényezők toxicitásának vizsgálata
Támogatás: A környezeti hatások és a népegészségügyi állapot megítélésének és nyomonkövetésének indikátorai; NKFP-1B47-07;
Témafelelős: Dr. Tátrai Erzsébet; Konzorciumvezető: Prof. Dr. Köteles György

2. A detoxikáló, immunológiai és nem immunológiai tényezők (proinflammatorikus fehérjék) szerepe környezeti fizikai és kémiai faktorok által előidézett tüdőbetegségek pathomechanizmusában
OTKA T 46733
Témafelelős: Dr. Tátrai Erzsébet

3. In vitro kutatások az indoor air légszennyezettség, különösen mycotoxinok hatása a patkány alveoláris makrofágjainak, 2. típusú pneumocytáinak és emberi bronchioláris sejtek membránstruktúrájára, dózisfüggés vizsgálata irányában. framework programme, 2003-2008 (Pozsony) Konzorciumvezető: Prof. Dr. Tomas Trnovec
Témafelelős: Dr. Tátrai Erzsébet Centre of Excellence, HEAR, NAS, QLAM-200100445 EC project 5th

4. Számítógépes modellek fejlesztése az évi 1 tonnánál nagyobb mennyiségben gyártott vegyi anyagok Európai Unióban történő hatósági bejegyzéséhez szükséges adatok előállításához és a modellezéshez szükséges in vitro biológiai vizsgálatok elvégzése című GVOP-3.3.3-05/3.-2006-04-0094/3.0 számú, pályázat (Kutatási szerződés 2006. 09.1-től 2008. 02. 15-ig)
Témafelelős: Dr. Pálovics Ágnes

5. A kémiai biztonság hazai fejlesztését, kutatását célzó támogatások az alternatív toxikológiai módszerek fejlesztése irányában

 • Vegyi anyagok korroziv, irritativ hatásának vizsgálata tyúktojás chorioallantois membránján (The Hen's egg test on chorioallantois membrane, HET CAM)
 • Vegyi anyagok citotoxicitásának vizsgálata (MTT assay)
 • Vegyi anyagok és fehérjék között fény hatására kialakuló stabil kötődés in vitro vizsgálata (Protein photobinding assay)
Témafelelős: Dr. Pálovics Ágnes, Reményné Dr.Nagy Zsuzsanna

Tudományos közlemények

Török G., Csík M., Pintér A., Surján A.: Carcinogenicity of medicinal drugs: a survey of IARC monographs. CEJOEM, 8: 83-85, 2000.

Török G., Csík M., Pintér A., Surján A.: A táptalajok "normálistól" eltérő deutérium koncentrációjának hatása a baktériumok szaporodására és mutagenezisére. Egészségtudomány 44: 331-338, 2000.

Jemnitz K., Veres Zs., Török G., Tóth É., Vereczkey L.: Comparative study int he Ames test of benzo[a]pyrene and 2-aminoanthracene metabolic activation using rat hepatic S9 and hepatocytes following in vivo and in vitro induction. Mutagenesis 19: 245-250.in vivo and in vitro induction. Mutagenesis 19: 245-250.

Magyar szabvány: Hulladékok jellemzése, 4. rész: Hulladékok bakteriális mutagenitásának vizsgálata. MSZ 21420-4:2004, pp. 1-46. 2004. szeptember. (Szerző: Török G.)

Veres Zs., Török G., Tóth É., Vereczkey L., Jemnitz K.: The spectrum of enzymes involved in activation of 2-aminoantharecene varies with the metabolic system applied. Mutation research 586(1): 18-27, 2005.

Sujbert L., Rácz G., Szende B., Schröder H.C., Müller W.E.G., Török G.: Genotoxic potential of by-products in drinking water in relation to water disinfection: Survey of pre-ozonated and post-chlorinated drinking water by Ames test. Toxicology: 219, 106-112, 2006.

Tátrai E, Brózik M, Drahos Á, Kováčiková Z, Six É, Csík M, Dám A: The effect of stone-wool on rat lungs and on the primary culture of rat alveolar macrophages and type II pneumocytes. J App Toxicol 26, 16-25. 2006.

Tátrai E, Kováčiková Z, Brózik M, Six É, Tulinska J, Drahos Á, Dám A: The influence of refractory ceramic fibres on pulmonary morphology, redox-and immune system. J Appl Toxicol 26, 500-508. 2006.

Tátrai E, Brózik M, Kováčiková Z: Redox status and expression of chemokines in the rat lungs on exposure to asbestos and asbestos substituents. Neuroendocrinol Lett S2, 40-43. 2006.

Kováčiková Z, Hurbanková M, Cerna S, Tátrai E, Beno M, Wimmerová S: Effect of exposure to ceramic fibres and cigarette smoke on antioxidant status of the lungs. Neuroendocrinol Lett S2, 23-26. 2006.

Topinka J, Loli P, Dusinska M, Hurbánková M, Kováčiková Z, Volková K, Kazimirová A, Barancoková M, Tátrai E, Wolff T, Oesterle D, Kyrtopoulos SA, Georgiadis P: Mutagenesis by man-made mineral fibres in the lung of rats. Mutat Res 595,174-183. 2006.

Dura Gy, Szalay B: Particle exposure through the indoor air environment, Nanotechnology - Toxicological Issues and Environmental Safety, pp 271-276, Springer 2007.

Szalay B, Kováčiková Z, Brózik M, Pándics T, Tátrai E: Effects of iron nanoparticles on pulmonary morphology, redox system, production of immunoglobulins and chemokines in rats, CEJOEM 14(2):149-164. 2008.

Szalay Brigitta, Kováčiková Zuzana, Brózik Márta, Pándics Tamás, Tátrai Erzsébet: Vas-oxid nanorészecskék tüdőtoxicitása, Egészségtudomány LIII.évf. 2009 (1): 103-115.

Sárközi L, Horváth E, Kónya Z, Kiricsi I, Szalay B, Vezér T, Papp A: Subacute intratracheal exposure of rats to manganase nanoparticles: Behavioral, electrophysiological and general toxicological effects. Inh Tox 21(S1): 83-91. 2009.

Szalay Brigitta, Tátrai Erzsébet, Pándics Tamás, Dura Gyula: Nikkel-, vas- és cinkoxid nanopartikulumok tüdősejtekre gyakorolt membránkárosító hatása. Egészségtudomány LIV.évf. 2010 (1): 52-60.

Tudományos előadások

Tátrai E, Brózik M, Kováčiková Z: Connection between redox status and expression of chemokines in the rat lungs on the exposure to asbestos and asbestos substituents. Internat. Conference of Immunogenomics and Immunomics, Budapest, poster p.331. 2006.

Tátrai E, Brózik M, Kováčiková Z: Redox status and expression of chemokines in the rat lungs on the exposure to asbetos and asbestos substituents. Slovak and Czech Toxicology in the European Union, Trenčanska Teplice, June 5-7, pp. 62-63. 2006.

Kováčiková Z, Hurbánková M, Cerna S, Tátrai E, Beno M, Wimmerová S: Effect of exposure to ceramic fibres and cigarette smoke on antioxidant status in lungs. Slovak and Czech Toxicology in the European Union, Trenčanska Teplice, June 5-7, pp. 36-37. 2006.

Dura Gy, Szalay B: Particle exposure through indoor environment. NATO Advanced Research Workshop Varna, Bulgaria 12–17 August 2006
Dura Gy, Molnar T, Pálovics Á, Nagy Zs: Rational Testing System for Hazard Assessment of Chemicals, IFCS Forum V. Budapest, 2006. szeptember 28.
Kováčiková Z, Tátrai E, Piecková E, Tulinska J, Pivovárová Z, Matausic-Pisl M, Kopjar N: In vitro study of toxic effects of stachybotrys chartarum. Eurotox, Croatia, Oct. 2006.

Reményné Nagy Zsuzsanna, Pálovics Ágnes: Vegyi anyagok és környezeti minták sejtkárosító hatásának vizsgálata, Galyatető, 2006. október 4-6.

Pálovics Ágnes, Reményné Nagy Zsuzsanna: Alternatív módszerek a szabályozási toxikológiában, Galyatető, 2006. október 4-6.
Kováčiková Z, Tátrai E, Hurbánková M, Cerna S, Beno M, Wimmerova S: Evaluation of cigarette smoke effects on antioxidant status of lung and isolated pneumocytes. 1ere Conference African Tabac ou Sante, Casablanca, Marocco, 7-10 décembre 2006.
Szalay B, Tátrai E: Ferrioxid NP hatása a tüdő morfológiájára, OKI tudományos referáló 2007. március 6.
Szalay B, Brózik M, Kováčikova Z, Tátrai E: Ferrioxid nanorészecskék tüdőtoxicitása. FHF Konferencia, Sopron 2007. május 31 – június 1.

Tátrai E, Szalay B, Kováčiková Z, Brózik M: How to influence ferric oxide nanoparticles the pulmonary morphology, redox system production of immunoglobulines and chemokines? Toxicological Conference Praga, Czech Republic 11–13 June 2007

Szalay B, Kováčiková Z, Brózik M, Tátrai E: The effect of ferric oxide nanoparticles on pulmonary morphology, redox system and some immune components. European Respiratory Society Annual Congress Stockholm, Sweden 15–19 September 2007

Szalay Brigitta, Brózik Márta, Zuzana Kováčikova, Tátrai Erzsébet: Ferrioxid nanorészecskék tüdőtoxicitása. Magyar Higiénikusok Társasága XXXVII. Vándorgyűlése (FHF Konferencián elhangzott, meghívott előadás), Siófok 2007. október 2–4.

Szalay B, Brózik M, Z Kováčikova, Tátrai E: Ferrioxid nanorészecskék hatása a tüdő morfológiájára, immunglobulin termelődésére és kemokin expressziójára. Magyar Toxikológusok Társaságának konferenciája, Eger 2007. október 17–19.

Szalay Brigitta, Tátrai Erzsébet: Nikkel-, vas- és cinkoxid nanopartikulumok hatása tüdősejtekre. FHF Konferencia, Győr 2008. május 29–31.

Szalay Brigitta, Tátrai Erzsébet: Nikkel-, vas- és cinkoxid nanopartikulumok hatása tüdősejtekre. Magyar Toxikológusok Társasága XXXVIII. Vándorgyűlése (FHF Konferencián elhangzott, meghívott előadás), Balatonvilágos 2008. szeptember 30–október 2.

Szalay B, Pándics T: Health effects of iron oxide nanopartiocles. DKMT Regional Conference on Environment and Health, Szeged 15-16 May 2009

Szalay Brigitta, Oszlánczi Gábor, Nyírő Gábor, Szabó Katalin: Vas(II-III)oxid nanorészecskék toxicitása. FHF VI. Konferencia, Debrecen 2010. május 27-29.

Szalay B, Oszlánczi G, Tátrai E, Szabó Z: Histopathological study of effects of iron oxide nanoparicles in rat. 12th DKMT Regional Conference on Environment and Health, Novi Sad, Serbia 14-15 September 2010

Szalay Brigitta, Tátrai Erzsébet, Szabó Zoltán: Vas(II-III)oxid nanorészecskék toxikus hatása in vivo és in vitro vizsgálatokban. Magyar Higiénikusok Társasága IX. Nemzeti Kongresszusa, Balatonvilágos 2010. október 5-7.

Oszlánczi G, Hajdú A, Szabó A, Berczi S, Szalay B, Tombácz E:Acute Distribution Of Magnetic Fluids Stabilized By Different Ways Studied In Rats. 11th International Symposium Interdisciplinary Regional Research, Szeged, Hungary 13-15 October 2010

Török G, Hargitai J,Dura Gy, Nagymajtényi L, Nyírő G, Oláh B, Szabó A: Öt kódolt vegyület mutagenitási vizsgálata két hazai laborban. Magyar Toxikológusok Társaságának konferenciája, Galyatető 2010. október 13-15.

Szalay Brigitta, Oszlánczi Gábor, Tátrai Erzsébet, Szabó Zoltán: Vas(II-III)oxid nanorészecskék toxikológiai vizsgálata in vivo és in vitro módszerekkel. Magyar Toxikológusok Társaságának konferenciája, Galyatető 2010. október 13-15.

MUNKATÁRSAK

Név Munkakör Épület (emelet) szobaszám Fővonali hívószám Mellék
dr. Szabó Zoltán főosztályvezető A ép. IV.em. 416. 476-1132 1132
Reményné dr. Nagy Zsuzsanna osztályvezető Fő épület/ II. em. 216. 476-1175 1175
Szalay Brigitta biológus, laborvezető A ép. IV. em. 413. H épület 476-1100 476-1385 1385, 2006, 2290, 1394
Hajdú Viktória orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus E ép.fsz. 476-1237 1237
Tóth Éva biológus A ép. IV. em. 413. 476-1100 476-1385 1385, 2006
Huszár László agrármérnök Fő épület/ IV. em. 426. 476-1100 2565
Iván Mária szakasszisztens Fő ép.IV. em. 426. 476-1100 2565
Kiss Józsefné szakasszisztens E ép.I. em. 476-1100 2599
Sztrelcsik Tiborné asszisztens E ép.fsz. 476-1237 1237
Éliás Ágnes asszisztens E ép.fsz. 476-1237 1237
Kadleczovits Ágnes asszisztens A ép. IV. em. 415-416 476-1100 2006
Kara Andrea asszisztens A ép. IV. em. 415-416 476-1100 2006
Király Lászlóné asszisztens Fő ép. II. em. 219. 476-1100 2520
Pálinkás Éva asszisztens Fő ép. II. em. 219. 476-1100 2520
Dobrovitz Mihályné laboratóriumi kisegítő E ép.fsz. 476-1237 1237
Major Zoltán állatgondozó Fő épület/ IV. em. 438. 476-1100 2565
Kapitány Ferenc technikus, rendszergazda H épület 476-1100 1394, 2290

 

SZOLGÁLTATÁSAINK

Vegyi anyagok kísérletes toxikológiai
 • Környezetből vett minták és a környezetbe kerülő anyagok toxikológiai vizsgálata
 • A REACH hatálya alá tartozó vegyi anyagok toxikológiai vizsgálata
 • Heveny toxicitás vizsgálata
 • Heveny orális toxicitás laboratóriumi rágcsálókon
 • Heveny bőr (dermális) toxicitás vizsgálata
 • Abnormális toxicitás vizsgálata (Gyógyszerkönyvi előírások és OECD TG alpján)
 • Helyi toxicitás vizsgálata
 • Bőrirritatív hatás vizsgálata
 • Szemirritatív hatás vizsgálata
 • Bőr szenzibilizáló hatás vizsgálata (Maximizációs teszt késleltetett hiperszenzitivitásra)
 • Citotoxicitás vizsgálata emlős sejttenyészeten
 • Parenterális készítmények és alapanyagaik in vivo és in vitro toxikológiai vizsgálata (injekciós készítmények, vakcinák)
 • Orvostechnikai és gyógyászati célra használt műanyag egyszerhasználatos eszközök és alapanyagaik vizsgálata
 • Vegyi anyagok (gyógyszerek, ipari felhasználású vegyszerek, növényvédő szerek, élelmiszer adalékok stb.) és komplex keverékek reverz mutagenitási vizsgálata (Ames tesztben)
 • Ismételt adagolás 28 napos toxicitási vizsgálatok (OECD TG, REACH alapján)
Friss publikációk
ANNA PALDY AND JANOS BOBVOS
Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine 2014; 20(1-2):51-67
Archív publikációink
Szakmai Kapcsolatok
Kiemelt Feladataink
Projektek
Válassza ki a fenti lenyíló menübol a projektet, melyre kiváncsi!
Korábbi honlapunk
Korábbi honlapunk a www.oki.antsz.hu címen érhető el!