GLP
Tel.: +36 1 476 1100
Fax.: +36 1 476 1390
Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Levélcím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Térinformatikai Csoport

Osztályvezető: dr. Páldy Anna főosztályvezető főorvos, népegészségügy mestere (MPH), kandidátus

AZ OSZTÁLY ALAPFELADATAI

A Térinformatikai csoport rendszeresen gyűjti és feldolgozza Magyarország településszintű halálozási adatait. Részt vesz az OKI Vízhigiénés Főosztálya által gyűjtött településszintű ivóvíz-minőségi adatok térinformatikai elemzésében. Értékeli a halandóság területi halmozódását és a környezeti, szociális gazdasági tényezők hatását. Rendszeresen elkészíti Magyarország környezetegészségügyi helyzetének értékelését és a jelentést közzéteszi az OKI honlapján. A Térinformatikai Csoport koordinálja az OKI honlap frissítését. 2007-től elkezdődött a WHO irányításával kidolgozott Környezetegészségügyi indikátorok alapján az adatgyűjtés országos, regionális és megyei szinten.

AZ OSZTÁLY TÖRTÉNETE

Az osztály szervezeti elődje 1993-ban alakult, mint Számítástechnikai Csoport Korom Mihály
vezetésével. Állandó feladat a számítógépes hálózat kialakítása és üzemeltetése volt.
A csoport 1994-ben a Diszciplináris Számítástechnikai Központ minősítés elnyerésével működéséhez az
Informatikai Infrastruktúra Fejlesztési Programtól jelentős anyagi támogatást kapott, melynek segítségével
jelentős hardver és szoftverfejlesztés indult meg.
A csoportot ettől az évtől 1997-ig dr. Vincze István vezette. A csoport feladata bővült, elindult az
országos egészségügyi térinformatikai rendszer gyors ütemű fejlesztése, felgyorsult a központi
adatbázisok (halálozási és kórházi morbiditási) kialakítása és a halálozás térbeli halmozódásának
elemzése. 1996-ban megkezdték az INTERNET bemutató oldalára a Nemzeti Környezet-egészségügyi
akcióprogram NEKAP szerkesztését. 1997-1999. között tovább folytatódtak a térinformatikai módszertani
fejlesztések, majd 2000-ben elkészült a néhai dr. Pintér Alán igazgató főorvos irányításával a
- Fontosabb betegségek miatti halandóság területi eloszlása Magyarországon 1986-1997 c. kiadván y
magyar és angol nyelven, valamint az
- Egyes daganatos betegségek miatti halandóság területi eloszlása Magyarországon 1986-1997. c .
kiadvány és a
- Beszámoló a Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram keretében végzett tevékenységről
1997-1999.
Mindhárom kiadvány olvasható a honlapon.
1998-2000. között Bánházi Antal irányította a csoportot, majd 2001-től dr. Páldy Anna. A csoport
feladata a környezet-egészségügyi indikátorok kialakítása, a térinformatikai elemző módszerek fejlesztése:
régiós és klaszter analízis, több tényező kapcsolatának elemzése térbeli regressziós analízissel. Az
egészségi adatok mellett folyamatosan gyűjtötték a népességre és a környezetre vonatkozó adatokat is
(levegő-, ivóvíz, pollen adatok). Beszerezték a 2001. évi népszámlálás szociális és helyzetre vonatkozó
adatait. Kiemelt feladat a környezet-egészségügyi helyzet elemzése, amivel kapcsolatban 2004-ben a
Népegészségügyi jelentés környezet-egészségügyi fejezete jelent meg, majd ennek frissített, rövidített
változataként a Magyarország Környezet-egészségügyi helyzete, 2005. c. kiadvány.
A csoport munkatársai tevékenyen részt vettek a
- III. Európai Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia, London, 1999. kiadványainak
fordításában, lektorálásában és internetes közzétételében, valamint a
- IV. Európai Környezet és Egészség Miniszteri Konferenciához (Budapest, 2004) kapcsolódó
Magyarország környezet-egészségügyi helyzete, valamint a
- III. Európai Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia (London, 1999) ajánlásainak hazai
megvalósítása c. kiadvány elkészítésében

A csoport volt munkatársai:

Dr. Vincze István 1994-1997
Korom Mihály 1993.
Szabó Endre 1993-1995
Boross István 1993-1994
Elek Erika 1994-1998
Tarné Gerzsenyi Éva 1993-1996
Minnich Ottóné 1995-1995
Kérészi Gyula 1995-2006

AZ OSZTÁLY TEVÉKENYSÉGE

A csoport feladata a környezetegészségügyi adatbázis és információs rendszer működtetése, frissítése.
A környezeti és egészségi adatok felhasználásával rendszeresen elemzi Magyarország környezetegészségügyi helyzetét korszerű matematikai-statisztikai és térinformatikai módszerekkel,
rendszeresen készít jelentéseket a döntéshozók és a lakosság részére. Biztosítja a közérdekű
környezetegészségügyi adatokhoz való hozzáférést a lakosság számára. Végzi az intézet honlapjának
frissítését. Részt vesz a nemzetközi szervezetek által támogatott és koordinált környezetegészségügyi
információs rendszer kialakításában és fenntartásában. Hazai és nemzetközi kutatások keretében fejleszti
tevékenységét.

Tudományos kutatás

Daganatos betegségek területi halmozódásának vizsgálata
A Nemzeti Onkológiai Kutatás-fejlesztési Konzorcium a daganatos halálozás csökkentésére (NKFP
1/48/2001, 2001-2004) "Molekuláris epidemiológiai kutatások" című 1. számú programjának keretében
került kidolgozásra a "Daganatos betegségek területi halmozódásának vizsgálata" című feladat.
Ehhez a munkához kapcsolódott az ÁNTSZ képviseletében a "Fodor József" Országos Közegészségügyi
Központ Országos Környezet-egészségügyi Intézete a rosszindulatú daganatos betegségek miatti halálozás
és megbetegedés területi halmozódásának vizsgálatával.
A daganatos betegségek területi halmozódásának vizsgálata a Nemzeti Környezet-egészségügyi
Akcióprogram keretében kialakított információs rendszer alkalmazásával indult meg az FJ-OKK-OKIban.
A rendszer az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásai alapján és a modern számítástechnikai
lehetőségek figyelembevételével lett kialakítva. A térinformatikai rendszerből adódóan olyan jellegű
adatok elemezhetők, amelyek az ország egész területére vonatkozóan meghatározottak. Természetéből
adódóan a mortalitási és morbiditási adatok feldolgozását a módszer segítségével település szinten lehet
elvégezni, nemi és korcsoportos bontásban.
Az eredményekről "A szűrhető daganatos betegségek tér-epidemiológiai elemzése" c. CD kiadvány
készült a szakemberek részére (Budapest, 2006) - elérhetőségéről készséggel adunk felvilágosítást.

Környezetegészségügyi információs rendszer bevezetése Európában
A program célja egy olyan széles körű információs rendszer alapjainak megteremtése, amely lehetővé teszi
a főbb környezet-egészségügyi témakörökben a nemzetközi, illetve regionális összehasonlítást, a program
által kidolgozott egységes módszertanon alapuló országos értékelésekre támaszkodva. További cél a
jelenlegi jelentési rendszer korszerűsítése, valamint a hatékonyság növelése a jogszabályok és egyéb
szabályozók monitorozásában, értékelésében. Az Európai Környezet-egészségügyi Információs Rendszer
olyan eszközként szolgálhat a nemzeti és nemzetközi szakértői csoportoknak, amelynek segítségével
speciális értékelések és jelentések készülhetnek a - program során létrehozandó és az interneten elérhető -
egységes adatbázis, valamint egységes módszertan és esettanulmányok alapján.
http://www.euro.who.int/Document/EHI/ENHIS_Factsheet_3_7.pdf,
http://www.euro.who.int/Document/EHI/ENHIS_Factsheet_4_5.pdf;

Magyar értékelőlap elkészítése: Asztmás és allergiás tünetek prevalenciája gyermekeknél Magyarországon
A WHO 2007-ben jelentette meg a CEHAPE 4 témakörében elkészített európai értékelést a nemzetközi
ENHIS értékelőlapok alapján: http://www.euro.who.int/Document/E90767.pdf
Témafelelős: Dr. Páldy Anna
Támogató: "Implementing Environment and Health Information System in Europe (ENHIS2)"
EU-DGSANCO 2003112(791311)2005-2007

Európai Egészség és Környezet Információs Rendszer: Kockázatbecslés és betegség térképezés
(A European Health and Environment Information System for Risk Assessment and Disease Mapping (EUROHEIS2))
A pályázat célkitűzése: Az EU Környezet és Egészség Akciótervével összhangban a program célul tűzi ki
hálózat kiépítését, a helyes gyakorlat terjesztését a kockázat kommunikáció és a környezet-egészségügyi
tudatosság növelésére.
A projekt tovább fejleszti az integrált környezet-egészségügyi információs rendszert, az EROHEIS1-ben
kifejlesztett szoftvert (gyors elemző rendszer, rapid inquiry facility RIF), valamint ingyenesen terjeszti a
szoftvert, aminek segítségével gyorsan lehet elemezni a környezeti eredetű egészségi kockázatokat és
nyomon követhetők a hosszú távú környezeti és társadalmi-gazdasági eredetű megbetegedési mintázatok
alakulása. A projekt a fő hangsúlyt a technikai, módszertani és tudományos segítségnyújtásra helyezi a
kiépítendő hálózat keretében.
A program 2007. októberében indult, az első munkaértekezleten történt meg a munkaterv részletes
kidolgozása.
Témafelelős: Dr. Páldy Anna
Támogató: EU-DG-SANCO 2006126 (2007-2009)

A krónikus bronchitis és asztma bronchiale monitorozásához szükséges indikátorok kialakítása az EU-ban
Indicators for monitoring COPD and asthma in Europe (IMCAII)
A pályázat keretében a közreműködő partnerek elkezdték az adatgyűjtést nemzetközi és hazai
adatbázisokból az asztma és krónikus aspecifikus tüdő megbetegedések (KALB) területi és időbeni
eloszlásának értékelésére. Az összegyűjtött adatok a nemzetközi konzorcium által kialakítandó web
oldalon lesz elérhető. 2007-ben a KALB halálozási adatok értékelésére került sor.
Témafelelős: Dr. Páldy Anna
Támogató: EU-DG-SANCO 2005121 (2007-2009)

A leggyakoribb daganatos betegségek miatti halálozás térbeli halmozódásának elemzése
(A környezeti hatások és a népegészségügyi állapot megítélésének és nyomon követésének indikátorai)
A projekt célkitűzése: A daganatos betegségek miatti halálozások és a megbetegedések területi
halmozódása a környezeti és szociális tényezők elemzése (i) A leggyakoribb daganatos betegségek miatti
halálozás és megbetegedések térbeli halmozódásának elemzése, a környezeti és társadalmi befolyásoló
tényezők szerepének vizsgálata (ii) A gyermekkori tumorok miatti halandóság és morbiditás elemzése, a
környezeti és társadalmi befolyásoló tényezők szerepének vizsgálata (iii) A szűrhető daganatok miatti
halandóság és morbiditás térbeli halmozódásának elemzése, a környezeti és társadalmi befolyásoló
tényezők szerepének vizsgálata. Összehasonlító elemzések az 1986-2002. közötti időszakra vonatkozó,
korábbi vizsgálatok eredményeivel, a szűrőprogramok hatásának vizsgálata. A daganatos betegségek
okozta halálozás területi halmozódása és a környezeti expozíció, az életmód és a szociális helyzet területi
szintű befolyásoló szerepének tisztázása a daganatos betegségek előfordulását csökkentő preventív
stratégiák kidolgozása érdekében.
Alkalmazott módszerek: Két-tényezős vizsgálat, pontforrás hatás vizsgálat Bithel és Stone módszere
szerint; többváltozós Poisson regressziós eljárás, mely a Bernadielli (1992) által kifejlesztett Poisson
relatív rizikó modellen alapul.
Vizsgálatok:
1. A daganatos betegségek miatti halálozások és a megbetegedések területi halmozódása a környezeti és
szociális tényezők elemzése
Az ENRISK program támogatásával 1600 példányban elkészült és terjesztésre került a szűrhető
daganatos betegségek (megbetegedés és halálozás) térepidemiológiai elemzése című CD kiadvány,
amelynek kidolgozása az NKFP1/48/2001. számú pályázat támogatásával készült.
2. Azbeszt expozíció és mesothelioma gyakoriság közötti összefüggés
3. A gyomorrák és a talajminőség összefüggése
4. Az ivóvíz minőség és a daganatos betegségek miatti halálozás összefüggése
Témafelelős: Dr. Páldy Anna
Támogató: "A környezeti hatások és a népegészségügyi állapot megítélésének és nyomon követésének
Indikátorai" NKFP 1B/047/2004 (2004-2007), konzorciumvezető: Prof. Dr. Köteles György, OSSKI

NEKAP kiadványok
Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram - 1997
Fontosabb betegségek miatti halandóság területi eloszlása Magyarországon 1986-1997
Egyes daganatos betegségek miatti halandóság területi eloszlása Magyarországon 1986-1997
Beszámoló a Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram keretében végzett tevékenységről
1997-1999
A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram hírlevelei

Egyéb

Magyarország környezet-egészségügyi helyzete

Tudományos előadások és publikációk

Tudományos előadások

Magyar nyelvű tudományos előadások

Juhász A., Nagy Cs., Páldy A.: Epidemiológiai vizsgálatokban is alkalmazható Deprivációs Index meghatározásának eddigi eredményei. "Népegészségügyi Tudományos Társaság XVI. Nagygyűlése" Pécs, 2008.ápr.18.

Juhász A., Nagy Cs., Páldy A.: A korai halálozás és a depriváltság területi egyenlőtlenségeinek kapcsolata Budapesten, 1996-2005. "Népegészségügyi Tudományos Társaság XVI. Nagygyűlése" Pécs, 2008.ápr.18.

Juhász A, Nagy Cs, Páldy A: Az epidemiológiai vizsgálatokban is alkalmazható Deprivációs Index faktor-tartalmának alternatív lehetőségei. Magyar Higiénikusok Társaságának XXXVIII. Vándorgyűlése, Balatonvilágos, 2008. szeptember 30.-október 2

Juhász A, Nagy Cs., Páldy A.: A levegőszennyezettség és az azzal összefüggésbe hozható - a szocio-ökonómiai státuszra korrigált- korai halálozás kapcsolata a fővárosban, 1996-2005. RIF Módszertani vizsgálat. Magyar Higiénikusok Társaságának XXXVIII. Vándorgyűlése, Balatonvilágos, 2008. szeptember 30.-október 2

Málnási T., Páldy A.: A tagállamok környezetegészségügyi szabályozásainak áttekintése: Felmérés a WHO európai tagországaiban. Az Országos Környezetegészségügyi Intézet Tudományos Referáló Ülése, Budapest, 2008. november 11.

Málnási T., Páldy A.: Az UV sugárzás expozíciójának csökkentését szolgáló intézkedések értékelése Magyarországon és Európa kiemelt országaiban a WHO környezetegészségügyi indikátora segítségével [poszter] A Magyar Higiénikusok Társaságának XXXVIII. Vándorgyűlése, Balatonvilágos, 2008. szeptember 30.-október 2.

Málnási T., Páldy A.: Az UV sugárzás expozíciójának csökkentését szolgáló intézkedések értékelése Magyarországon és Európa kiemelt országaiban a WHO környezetegészségügyi indikátora segítségével [poszter] Fiatal Higiénikusok IV. Fóruma, Győr, 2008. május 29-31.

Nagy Cs, Juhász A., Páldy A.: A Közép-magyarországi Régió területén élő lakosság depriváltsága és korai halálozásának halmozódása közötti kapcsolat jellegzetességei, 1996-2005. A Magyar Higiénikusok Társaságának XXXVIII. Vándorgyűlése, Balatonvilágos, 2008. szeptember 30.-október 2.

Nádor G., Juhász A, Páldy A1 : Százhalombatta környezetének egészségügyi állapotvizsgálata térinformatikai módszerekkel. A Magyar Higiénikusok Társaságának XXXVIII. Vándorgyűlése, Balatonvilágos, 2008. szeptember 30.-október 2

Páldy A., Nádor G., Juhász A., Nagy Cs.: A depriváció és a kiemelt népegészségügyi jelentőségű rosszindulatú daganatok miatti halálozás összefüggései Magyarországon, 1994-2004. OKI referáló, április 22.

Páldy A., Málnási T.: A Környezetegészségügyi Információs Rendszer bemutatása. Az Országos Környezetegészségügyi Intézet Tudományos Referáló Ülése, Budapest, 2008. november 11.

Páldy A., Nádor G., Juhász A., Nagy Cs.: A depriváció és a kiemelt népegészségügyi jelentőségű rosszindulatú daganatok miatti halálozás összefüggései Magyarországon, 1994-2004. "Népegészségügyi Tudományos Társaság XVI. Nagygyűlése" Pécs, 2008.ápr.18.

Idegen nyelvű tudományos előadások

Nádor G.: Impact of a heat power plant on the surrounding.  "Rapid Inquiry Facility (RIF): térinformatikai eszköz a népegészségügyi, környezet-egészségügyi kutatómunkában" RIF Workshop in Budapest 2008. március 28.

Nádor G.: Demonstration of the comparison of GIS and RIF methodology of exposure and health risk assessment in regions with high level of environmental exposure. "Rapid Inquiry Facility (RIF): térinformatikai eszköz a népegészségügyi, környezet-egészségügyi kutatómunkában" RIF Workshop in Budapest 2008. március 28.

Páldy A: Association of socio-economic factors and mortality due to malignant diseases in Hungary. "Rapid Inquiry Facility (RIF): térinformatikai eszköz a népegészségügyi, környezet-egészségügyi kutatómunkában" RIF Workshop in Budapest 2008. március 28.

Páldy A: Association of drinking water quality and mortality due to some causes of death in Hungary. "Rapid Inquiry Facility (RIF): térinformatikai eszköz a népegészségügyi, környezet-egészségügyi kutatómunkában" RIF Workshop in Budapest 2008. március 28.

Páldy A: Assessment of the impact of socio-economic factors on the spatial distribution of mortality due to frequent malignant diseases in Hungary. ECNIS Workshop on "Variation in cancer incidence in Europe and related opportunities and challenges for molecular epidemiology", Barcelona, 2008. március 3.

A Paldy, A. Juhasz,  Cs. Nagy, G. Nádor : Association between Deprivation Index and mortality due to major malignant diseases in Hungary, 1994-2004. 3rd Central Eastern European Conference on Health and Environment CEECHE, Cluj-Napoca, Romania on October 19-22, 2008.

Magyar nyelvű tudományos közlemények
Málnási T., Páldy A.,  Rudnai P., Varró M. J., Szabó E., Mácsik A.: Környezetegészségügyi információs rendszer kialakítása Európában (ENHIS) Egészségtudomány, LII. évfolyam, Budapest, 2008.4.szám.

Juhász A., Nagy Cs., Nádor G., Páldy A. : Rapid Inquiry Facility (RIF): gyors kockázat-elemzési lehetőség a környezet-egészségügyi összefüggések vizsgálatára, 2008. Egészségtudomány, LII. évfolyam, Budapest, 2008.4.szám.

MUNKATÁRSAK

Név Munkakör Épület (emelet) szobaszám Fővonali hívószám Mellék
Nádor Gizella programozó D ép. I.em. 476-1355 1355
Málnási Tibor biológus D ép. I.em 476-1100 2814

 

SZOLGÁLTATÁSAINK

környezetegészségügyi hatásbecslések készítése

Friss publikációk
ANNA PALDY AND JANOS BOBVOS
Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine 2014; 20(1-2):51-67
Archív publikációink
Szakmai Kapcsolatok
Kiemelt Feladataink
Projektek
Válassza ki a fenti lenyíló menübol a projektet, melyre kiváncsi!
Korábbi honlapunk
Korábbi honlapunk a www.oki.antsz.hu címen érhető el!