GLP
Tel.: +36 1 476 1100
Fax.: +36 1 476 1390
Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Levélcím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Molekuláris Genetikai és Diagnosztikai Osztály

Oszt.vez: Dr. Karcagi Veronika

AZ OSZTÁLY ALAPFELADATAI

Egészségügyi intézmények és szakorvosok felkérésére meghatározott betegségcsoportokban genetikai diagnosztikai vizsgálatokat végez a klinikai diagnózis pontosítása-, valamint másodlagos prevenció céljából, segíti a családtervezést, valamint a betegek célzott terápiájának megvalósítását. Az MGDO örökletes betegségek, elsősorban neuromuscularis betegségek genetikai diagnosztikáját végzi, a klinikai diagnózis alátámasztása, illetve pontosítása céljából. A vizsgálatok költségeit az OEP ill. a beküldő intézmények finanszírozzák. A rutin vizsgálatok mellett az osztály kutatással is foglalkozik.

Azokban az esetekben, amelyekben a hazai intézetekben nincs lehetőség a genetikai vizsgálatokra, megszervezik a minta kiküldést (DNS, valamint izombiopsziás mintákat) nemzetközi laboratóriumokba. A külföldi laboratórium által kiadott eredményeket értelmezik.

AZ OSZTÁLY TÖRTÉNETE

A molekuláris genetikai vizsgálatok bevezetése 1993-ban kezdődött az Intézetben az Alkalmazott Biokémiai Osztály keretein belül. 2003-ban az Alkalmazott Biokémiai Osztály két osztályra tagolódott a végzett tevékenységek alapján és ekkor a molekuláris genetikai vizsgálatok végrehajtása a Molekuláris Genetikai és Diagnosztikai Osztály (MGDO) feladata lett. A különböző öröklődő betegségek molekuláris genetikai analíziseinek bevezetése folyamatosan történt a nemzetközi kutatási eredmények felhasználásával, a magyarországi igények figyelembevételével.

TEVÉKENYSÉG

Molekuláris Genetikai és Diagnosztikai Osztály (MGDO) különböző öröklődő betegségek,elsősorban neuromuscularis betegségek genetikai diagnosztikáját végzi a klinikai diagnózisalátámasztása, illetve pontosítása céljából.

Diagnosztikai munka
Az országban egyedüli laboratóriumként végzi spinalis izomatrophia (SMA), Charcot-Marie-Tooth periferias neuropathia 1A típus (CMT1A), Tomaculosus neuropathia (HNPP),Facioscapulohumeralis izomdystrophia (FSHD), végtagövi izomdystrophiak (LGMD), Congenitalis myasthenia syndroma (CMS), dystrophia myotonica 1 típus (DM1) molekuláris genetikai vizsgálatát. Ezeken felül magas szakmai színvonalon foglalkoznak Duchenne/Becker izomdystrophia (DMD/BMD), Fragilis X(A) betegség (FRAXA), mitochondrialis betegségek (MELAS, MERFF, NARP, Leigh syndroma), Leber-féle opticus neuropathia (LHON) diagnosztikájával.

Az SMA betegséggel érintett családok tagjai részére és a DMD/BMD, valamint FRAX(A) betegséggel érintett személyek női hozzátartózói részére lehetőség van a hordozósági státusz megállapítására molekuláris genetikai módszerekkel.

Az SMA, FSHD, FRAX(A), DMD/BMD, DM1, CMS betegségek esetén prenatális vizsgálatokat is vállalnak az érintett családok részére, így hozzájárulnak ahhoz a prevenciós munkához, amely megelőzni kívánja ezen letális, illetve rendkívül súlyos genetikai ártalommal érintett gyermekek további megszületését.

Vizsgált betegségek Alkalmazott vizsgálati módszerek
Spinalis izomatrophia
(SMA)
SMN1 gén 7. és 8. exon vizsgálata PCR/ RFLP módszerrel
Haplotípus analízis mikroszatellita markerekkel
(prenatalis vizsgálat esetén)
Hordozóság szűrés; az SMN1 gén kópiaszámának
meghatározása valós idejű PCR módszerrel
MLPA analízis: teljes SMN gén kvantitatív
vizsgálata a deléció határának
pontosítására, duplikáció kimutatására, valamint
hordozóság szűrésre
Duchenne/Becker izomdystrophia
(DMD/BMD)
Multiplex PCR reakció: 18 exon vizsgálata a "hotspot"
régiókban, deléció analízis
cDNS analízis: hordozóság szűrés, kvantitatív
deléció analízis
MLPA analízis: teljes dystrophin gén kvantitatív
vizsgálata (79 exon) a deléció határának
pontosítására, duplikáció kimutatására, valamint
hordozóság szűrésre
Facioscapulohumeralis izomdystrophia
(FSHD)
Southern blot analízis a 4q35 régióból származó
DNS fragment méretének meghatározására
Végtagövi izomdystrophiák csoportja
(LGMD)
Gyakori mutációk vizsgálata PCR és RFL
módszerrel. Ritka mutációk esetén DNS
szekvenálás nemzetközi együttműködésben
Immunhisztokémiai vizsgálatok és Western blot
analízisek (fehérje analízisek) hazai és nemzetközi
együttműködésben
Fragilis X (A) syndroma
(FRAXA)
PCR analízis a CGG ismétlődés méretének
kimutatására az FMR1 génben
Southern blot analízis a CGG ismétlődés
méretének és metilációs mintázatának
kimutatására, premutációs és fullmutációs állapot
detektálása
Haplotípus analízis a kóros X kromoszóma
eredetének azonosítására
Congenitalis myasthenia syndroma
(CMS)
Az AChR alegységének 12. exonjában történő
homozigóta bázispár deléció (?1267delG)
vizsgálata PCR/RFLP módszerrel (alapító mutáció
roma betegekben)
Az egyes CMS típusok esetében, a betegség
hátterében álló egyéb gének DNS szekvenálása
nemzetközi együttműködésben
Leber-féle örökletes opticus neuropathia
(LHON)
PCR és RFLP analízis négy gyakori pontmutáció
vizsgálatára
Dystrophia myotonica 1 típus
(DM1)
PCR és TP-PCR analízis CTG ismétlődés méretének
meghatározására a DMPK génben
Southern blot analízis a nagyobb expanziók
kimutatására
Charcot-Marie-Tooth peripherias neuropathia
(CMT1A)
és Tomaculosus neuropathia
(HNPP)
Southern blot és STR marker analízis a PMP22
gén duplikációjának ill. deléciójának kimutatására
Egyéb CMT típusok esetében, a szóbajövő gének
DNS szekvenálása nemzetközi együttműködésben
Mitochondrialis encephalomyopathiak
(Leigh, NARP, MELAS, MERRF)
PCR és RFLP vizsgálatok gyakori mutációk
analízisére
Egyéb pontmutációk meghatározása nemzetközi
együttműködésben

Kutatás

Osztályunk 2010-től a University Medical Centre Freiburg vezetésével a CARE-NMD projektben vesz részt, mely Duchenne izomdisztrófiában szenvedő betegek ellátásának fejlesztésére irányul Európa-szerte. E pályázat jelentősége, hogy bár az izomdisztrófiás betegek kezelésére a legtöbb európai országban léteznek centrumok, sok beteg napjainkban sem kapja meg a jelenlegi útmutatásoknak megfelelő ellátást. Főként Kelet-Európára jellemző, hogy a betegek nagy része nem jut hozzá a kellő információkhoz és a diagnózishoz. A képzett szakemberek hiánya esélyegyenlőtlenséghez vezet, csökken az érintettek várható élettartama és életminősége. A projekt keretein belül felülvizsgáljuk a jelenlegi ellátási módokat és elérhetőségüket a résztvevő országokban. További feladatunk ezek fejlesztése speciális tréningek és más intézkedések segítségével.

Kutatási programjuk célja a vizsgált betegségek mutáció spektrumának meghatározása a magyarországi populációra jellemző gyakori mutációkra vonatkozólag, illetve kiemelten a roma népességben eddig azonosított specifikus mutációk esetében. Vizsgálják a környezeti és epigenetikai tényezők hatását a fenotípusra. Várható eredmények: új mutációk azonosítása a betegségek patológiai hátterének igazolására, geno- és fenotípus összefüggések feltárása a megfelelő terápiás eljárások alkalmazása és az érintett családok genetikai tanácsadása érdekében. Nemzetközi együttműködések révén részt vesznek a súlyos neuromusculáris betegségekben (SMA, DMD/BMD) új terápiás lehetőségek kidolgozásában. Az osztály a kutatásait hazai és nemzetközi pályázati támogatással végzi, sokoldalú együttműködések formájában. Eredményeikről hazai és nemzetközi szakfolyóiratokban és konferenciákon rendszeresen beszámolnak.

Az érintett betegek diagnosztizálása céljából létrehozott DNS bankot gondozzák (az EU-FP5 által támogatott EuroBioBank hálózat tagjai), ill. módszerfejlesztéseket végeznek. Részt vesznek a genetikai vizsgálatok etikai követelményrendszerének EU irányelvek szerinti kidolgozásában, valamint informatikai adatbázis létrehozásában.

2007. évtől résztvesznek az EU FP6 által támogatott Network of Excellence, "Rare inherited neuromuscular diseases: from molecular basis to cutting edge therapies - TREAT-NMD" című pályázatában. A program célja az Európában élő neuromuscularis betegek feltérképezése és terápiája. A munkában 11 európai ország 21 partner szervezete vesz részt, orvosok, kutatók, gyógyszercégek, valamint betegszervezetek. Jelenleg két, a leggyakoribb és legsúlyosabb betegségcsoportot céloztak meg; a Duchenne/Becker izomdystrophiát és a spinalis izomatrophiát. Az osztály feladata a magyar, valamint a többi kelet-európai klinikus és beteg tájékoztatása, a betegek klinikai és genetikai adatainak egységes, pszeudoanonimizált adatbázisba történő rögzítése, megfelelő szakmai és etikai előírások figyelembe vételével. A konzorcium működésével a jövőben lehetővé válhat számukra, hogy tudományosan és etikailag is kontrollált gyógyszer- vagy őssejt terápiás kipróbálásokban vegyenek részt. A terápiás módszerek jelenleg preklinikai kipróbálás alatt vannak. A klinikai kipróbálások olyan egységes irányelvek szerint fognak megtörténni, amelyeket a konzorcium jelenleg dolgoz ki. A konzorciumi együttműködés lehetővé teszi a betegek ápolási standardizálásának kidolgozását is.

2008-tól az NMD-Chip EU FP7 pályázat partnereként osztályunk részt vesz egy nagyfelbontású diagnosztikai eszköz, DNS-chip fejlesztésben és tesztelésben. Ezzel az új módszerrel lehetővé válik a CMT, LGMD, CMD komplex neuromusculáris betegségek valamint DMD gyors genetikai diagnózisa. Ezen betegségek kialakulását  különböző típusú mutációk (inszerció, deléció, pontmutáció) okozhatják, melyek több gént (akár több mint 50 gént) illetve DMD esetében a 79 exonból álló dystrophint érinthetik. Hagyományos géntechnológiai módszerekkel minden egyes lehetőséget megvizsgálva a genetikai diagnózis felállítása akár több, mint egy évet is igénybe vehet. A DNS-chip ezt az időt hetekre rövidíti. A projekt kutatási fázisában ezen kívül új,  betegségekért gyaníthatóan felelőssé tehető, de eddig nem vizsgált géneket is bevonunk a tesztelésbe.

További információ:

Az alábbi internetes oldalakon részletes felvilágosítást és kiegészítő információkat találhatnak a humángenetikai laboratóriumok működéséről, a különböző vizsgálatokról. Magyar nyelven a Magyar Humángenetikai Társaság és az EuroBioBank honlapja olvasható.

Magyar Humángenetikai Társaság (MHGT):
http://www.doki .net/tarsasag/genetika/

TREAT-NMD
Translational Research in Europe - Assessment and Treatment of Neuromuscular Diseases - Alkalmazott Kutatás Európában - Neuromusculáris Betegségek Felmérése és Kezelése. 21 partner hálózata, klinikusok, kutatók, betegeket tömörítő szervezetek részvételével, amelyek 11 európai országban működnek a ritka betegségek területén.
www.treat-nmd.eu

EuroBioBank
Európai biobankok hálózata, ritka betegségben szenvedő egyének DNS, sejt- és szövetmintáinak gyűjteménye
www.eurobiobank.eu

ORPHANET
Az Európai Unió által finanszírozott szervezet, amely adatbázist működtet az öröklődő ritka betegségekkel kapcsolatban és emellett nem öröklődő ritka betegségekkel kapcsolatban is.
www.orpha.net

EuroGentest
Genetic testing in Europe: az Európai Unió által finanszírozott hálózat, amely főleg a genetikai vizsgálatok fejlesztésével, minőségének harmonizációjával foglalkozik.
www.eurogentest.org

European NeuroMuscular Centre (ENMC)
ENMC partnerként vesz részt az Európai Neuromuszkuláris Kutatással foglalkozó közösségben az együttműködés fejlesztésében, bemutatók szervezését finanszírozza, a Baarn-ban, Hollandiában található irodáján keresztül szervezési kérdések megoldásában segít, valamint Web-lapján megjelenteti a témához kapcsolódó kutatási eredményeket.
www.enmc.org

EMQN
EMQN nonprofit-, az EuroGentest-tel szorosan együttműködő szervezet, amely feladatául tűzte ki, hogy a molekuláris genetikai vizsgálatok minőségét javítsa körvizsgálatok és tanfolyamok szervezésével, valamint vizsgálati útmutatók publikálásával.
www.emqn.org

GeneTest
National Institute of Health által alapítva
www.genetest.com

Publikációk
Referált nemzetközi folyóiratok és könyvek

L. Détári, V. Karcagi: Bioritmusok Natura, Budapest, 1981

L. Détári, V. Karcagi: Bioritmi (orosz nyelven), Mir, Moszkva, 1984

L. Détári, V. Karcagi: Zsivot I ritmi (bolgár nyelven), Zemizdat, Szófia, 1984

1. V. Karcagi, M. Kurcz, I. Nagy., E. Anda: Sexual behaviour of male rats thyroidectomized prior to puberty and during adulthood. Psychoneuroendocrinology 2:275-286, 1977, IF: 2.045 (1999), IF: 4.422 (2007)

2. I. Vincze, S. Gueth, P. Weniger, V. Karcagi J. Püspöky, H. Altmann: Time dependence of biochemical parameters during induction of DNA repair. in: Faktoren die den DNA- Metabolismus beeinflüssen eds. L. Varga, H. Altmann, Sopron. pp. 23-31, 1986

3. Venema, J., A. van Hoffe, Karcagi V., Natarajan A. T., van Zeeland A. A., Mullenders L. H. F.: Xeroderma pigmentosum complementation group C cells remove pyrimidine dimers selectively from transcribed strand of active genes Mol. Cell. Biol. 11:8, 4128-4134, 1992, IF: 9.876 (1999), 6,420 (2007)

4. I. Tóth, V. Karcagi, B. Nagy, I. Gadó, H. Milch: Examinations of verocytotoxin producing capacity and determination of the presence of Shigella-like toxin genes in human Escherichia coli isolates Acta Microbiol. et Immun. Hung. 41:3, 259-264, 1994, IF: 0.317

5. L. Timár, V. Karcagi, A. Herczegfalvi: Prenatal diagnosis of Spinal Muscular Atrophy in Hungary Genetic Counseling in the Dawn of the 21st Century.

Ed. by Ch. S. Bartsocas, P. Beighton Athens, p. 53-59, 1998

6. A. Abicht, R. Stucka, V. Karcagi, A. Herczegfalvi, R. Horvath, W. Mortier et al.: A common mutation (e1267delG) in congenital myasthenic patients of Gypsy ethnic origin

Neurology, 1999, 53:1564-1569, IF: 5.232 (1999), 6,014 (2007)

7. Lahermo P, Laitinen V, Sistonen P, Beres J, Karcagi V. Savontaus ML. MtDNA polymorphism in the Hungarians: comparison to three other Finno-Ugric-speaking populations Hereditas. 2000:132(1):35-42, IF: 0.753

8. Horváth R, Abicht AS, Shoubridge EA, Karcagi V, Rozsa C, Komoly S, Lochmuller H. Leber’s hereditary optic neuropathy presenting as multiple sclerosis-like disease of the CNS

J Neurol. 2000, 247(1):65-67, IF: 2.061

9. A. Abicht, R Stucka, I.-H. Song, V. Karcagi, D. Pongratz, W. Mortier, W. Müller-Felber, R. Rüdel, and H. Lochmüller.

Genetic Analysis of the Entire AChR Î-Subunit Gene in 52 Congenital Myasthenic Families

Acta Mycologica Vol. XIX, 23-27, 2000.

10. A. Herczegfalvi, A. Abicht, V. Karcagi and H. Lochmüller

Case Report: Congenital Myasthenic Syndrome in a Gypsy Family Showing a Pseudodominant Pattern of Inheritance

Acta Mycologica Vol. XIX., 49-51, 2000.

MUNKATÁRSAK

Név Munkakör Épület (emelet) szobaszám Fővonali hívószám Mellék
dr. Karcagi Veronika osztályvezető B ép.1em.1 476-1362 1362
Dudás Beáta biológus B ép. 1em.1 476-1362 1362
Schuler Eszter biológus B ép. mfsz.5 476-1100 2638
Pikó Henriett biológus B ép.mfsz.5 476-1100 2638
dr. Garami Márta biológus B ép.1em.1 476-1362 1362
Czimbalmos Andrásné szakasszisztens B ép.mfsz.5 476-1100 2252
Gogolák Ferencné szakasszisztens B ép.mfsz.5 476-1100 2252
Gönczi Józsefné vegyésztechnikus B ép.mfsz.5 476-1100 2252

 

SZOLGÁLTATÁSOK

Az osztály vállalkozási tevékenységet nem végez, egészségügyi szolgáltatást azonban igen.
Molekuláris Genetikai és Diagnosztikai Osztály (MGDO) különböző öröklődő betegségek, elsősorban neuromuscularis betegségek genetikai diagnosztikáját végzi a klinikai diagnózis alátámasztása, illetve pontosítása céljából.

Diagnosztikai munka
Az országban egyedüli laboratóriumként végzi spinalis izomatrophia (SMA), Charcot-Marie- Tooth periferias neuropathia 1A típus (CMT1A), Tomaculosus neuropathia (HNPP), Facioscapulohumeralis izomdystrophia (FSHD), végtagövi izomdystrophiak (LGMD), Congenitalis myasthenia syndroma (CMS), dystrophia myotonica 1 típus (DM1) molekuláris genetikai vizsgálatát. Ezeken felül magas szakmai színvonalon foglalkoznak Duchenne/Becker izomdystrophia (DMD/BMD), Fragilis X(A) betegség (FRAXA), mitochondrialis betegségek (MELAS, MERFF, NARP, Leigh syndroma), Leber-féle opticus neuropathia (LHON) diagnosztikájával.

A genetikai tanácsadás szerepe
A genetikai tanácsadás célja a családot tervezők utódaiban a részben vagy teljes mértékben genetikailag meghatározott ártalmak megelőzése, tehát a prevenció. Az osztály leggyakrabban Dr. Tímár László genetikus-orvossal működik együtt (Országos Gyermekegészségügyi Intézet, Genetikai Tanácsadó; 1148 BUDAPEST, Bolgárkerék u. 3.) A genetikai tanácsadás itt előzetes tájékozódással és családfa felvétellel kezdődik. Ezt követi a pontos kórok diagnózis felállítása és a specifikus veszély mértékének a meghatározása. A módszer non-direktív voltából következően a döntés joga és felelőssége minden esetben a tanácsot kérőké marad. A részükre nyújtott információ olyan részletes, hogy a megadott ismeretek segítségével önállóan dönthetnek. A genetikai tanácsadás feladatai közé tartozik továbbá a genetikai tesztek elvégzése előtti részletes tájékoztatás a vizsgálat várható előnyeiről, a vizsgálandó személyt és családtagjait érintő következményeiről. Amennyiben a prenatalis diagnosztika indikációja fennáll, akkor a magzati diagnosztikát is megszervezik. A Genetikai Tanácsadóba történő beutalást indokolja, ha a családot tervezőkben, gyermekükben, illetve rokonságukban genetikai betegség vagy veleszületett fejlődési rendellenesség fordul elő, továbbá, ha a családot tervezők között vérrokonsági kapcsolat van.
A Molekuláris genetikai és diagnosztikai osztályon lehetőség van a hordozói státusz megállapítására az SMA betegséggel érintett családok tagjai részére és a DMD/BMD, ill. FRAX(A) betegséggel érintett személyek női hozzátartozói részére is.
Az SMA, FSHD, FRAX(A), DMD/BMD, DM1, CMS betegségek esetén prenatális vizsgálatokat is vállalnak, így hozzájárulnak ahhoz a prevenciós munkához, amely megelőzni kívánja ezen letális, illetve rendkívül súlyos genetikai ártalommal érintett gyermekek további megszületését.

FELHÍVÁS

Az Országos Környezetegészségügyi Intézet Molekuláris Genetika és Diagnosztika Osztálya a humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok működésének szabályairól szóló törvény (2008. évi XXI. törvény) 8. § paragrafus (1) bekezdés és 27. § paragrafus (3) bekezdés értelmében az alábbi felhívást teszi közzé:

Felhívás

Az Országos Környezetegészségügyi Intézet Molekuláris Genetikai és Diagnosztikai Osztálya kéri mindazokat, akiktől 1990-2009 időszakban genetikai vizsgálat céljából vér vagy szövetminta érkezett osztályunkra, hogy adategyeztetés és a beleegyező nyilatkozat megújítása érdekében keressék fel intézetünket alábbi elérhetőségeink valamelyikén, vagy a honlapunkról letölthető beleegyező nyilatkozatot kitöltve és aláírva visszajuttatni szíveskedjenek a megadott címre. Együttműködésüket előre is köszönjük!

Elérhetőségek:

Országos Környezetegészségügyi Intézet
Molekuláris Genetika és Diagnosztika Osztály
Tel: 06 1 4761362
E-mail: uh.zstna.iko@atram.imarag
Cím: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.

Idézet 2008. évi XXI. törvényből:

8. § (1) A genetikai mintavétel előtt - függetlenül a genetikai adat kezelésének céljától - a rendelkezésre jogosult részletes tájékoztatáson alapuló, írásban rögzített beleegyezése szükséges.

27. § (3) Az e törvény hatálybalépése előtt gyűjtött, kizárólag humángenetikai kutatási célból felhasználni kívánt genetikai minta, illetve adat további kezelése céljából az érintetteket a törvény hatálybalépését követő hat hónapos határidő tűzésével fel kell hívni a 8. § (1) bekezdése szerinti beleegyező nyilatkozat megtételére. A beleegyező nyilatkozatok beszerzése érdekében az adatkezelőnek legalább az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján felhívást kell közzétenni, mely tartalmazza az érintettek megfelelő tájékoztatásához szükséges információkat.

A törvény teljes szövege: http://www.maote.hu/content/view/252/43/

Beleegyező nyilatkozat letöltése
Friss publikációk
ANNA PALDY AND JANOS BOBVOS
Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine 2014; 20(1-2):51-67
Archív publikációink
Szakmai Kapcsolatok
Kiemelt Feladataink
Projektek
Válassza ki a fenti lenyíló menübol a projektet, melyre kiváncsi!
Korábbi honlapunk
Korábbi honlapunk a www.oki.antsz.hu címen érhető el!