GLP
Tel.: +36 1 476 1100
Fax.: +36 1 476 1390
Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Levélcím: 1437 Budapest, Pf. 839.
Levegőhigiénés osztály

ALAPFELADAT

Az osztály a környezeti és a beltéri levegőminőség kérdéseivel foglalkozik. Közreműködik a környezeti levegőminőségi határértékek kimunkálásában és felülvizsgálatában, a szakterületet érintő jogszabályok előkészítésében, valamint a beltéri levegőminőség szabályozás kialakításában. A szakhatósági munkához (környezeti hatástanulmányok, településrendezési tervek stb.) kapcsolódva szakértői feladatokat lát el. Rendszeresen értékeli Budapest és 5 város (Győr, Pécs, Szeged, Debrecen, Miskolc) levegő-egészségügyi helyzetét, melyet a lakosság tájékoztatása céljából naponta közread az ÁNTSZ és az intézet honlapján. Célzott kutatási programok keretében végzi az epidemiológiai vizsgálatokhoz szükséges légszennyezettség méréseket a környezeti levegőben, egyéni és közösségi belső terekben. Az ÁNTSZ munkatársak számára konzultáció keretében szakmai megbeszélést folytat, egyetemek, főiskolák, szakközépiskolák részére gyakorlatokat, bemutatókat tart.

AZ OSZTÁLY TÖRTÉNETE

Magyarországon a harmincas évek elején, a Székesfővárosi Közegészségügyi és Bakteriológiai Intézetben Dabis és munkatársai végeztek levegővizsgálatokat, Budapesten. Ez a fokozatosan önállóvá váló munkakör 1949-ben került át az OKI-ba, ahol, megalakult a Levegőkémiai, majd a Levegőegészségügyi osztály.

Ezidőben az oszály munkájában, akárcsak világszerte, a módszertani kérdések domináltak: a mintavételi és analitikai technikák kimunkálása folyt. A környezetvédelem gyakorlatilag ismeretlen, a levegő szennyezettsége az iparvidékeken katasztrófálisan nagy volt.

Vizsgálták néhány erősen szennyezett város, köztük Budapest levegőjét, valamint lakásklíma vizsgálatokat végeztek. Az első tervszerű munkát 1954-ben Tatabányán kezdték meg és az észak-dunántúli iparvidék szennyezett településein folytatták. Ebből a kutatásból készült az első hazai levegőhigiénés kandidátusi értekezés.

Több éven át (1956-60) világviszonylatban is az elsők között, a légszennyeződés mechanizmusát repülőgépes vizsgálatokkal kutatták Budapest, Miskolc, Pécs és az észak-dunántúli iparvidék felett. Hazai gyógy barlangjaink levegőjének összetételét is első ízben ismerhettük meg az elvégzett vizsgálatok alapján.

Kísérletek történtek a levegőszennyezettség egészségkárosító hatásainak kimutatására, erősen szennyezett településeken, és zárt terekben. Ezek a vizsgálatok ráirányították a figyelmet a levegőhigiéne jelentőségére, mely ezidőtájt nem volt közismert.

A nemzetközi és hazai tapasztalatok alapján módszer-gyűjteményt készítettek. Mintavevő készülékeket konstruáltak, elkészítették az első folyamatos üzemű kén-dioxid mérő monitort. Közben tovább folytatták legszennyezettebb vidéki városainkban a kampányszerű levegőszennyezettség vizsgálatokat. Elkészítették az első levegőszennyezettségi térképeket a fővárosról.

A karcinogén légszennyező anyagok vizsgálata világviszonylatban is elsők között, már 1963-ban megkezdődött. Azóta az osztályon 7000 mintát vizsgáltak meg polioaromás szénhidrogén tartalomra. Kidolgozták a korszerű analitikai módszereket, melyekkel ma már 17 féle PAH határozható meg kvantitatíve. Meghatározták a benz-a-pirén karcinogén kockázatát a lakosságra nézve.

Hazánkban a szervezett levegőtisztaság-védelmi tevékenyég az 1970-es évektől datálható. Megjelentek azok a jogszabályok, melyek az osztály munkáját is meghatározták. 31 levegőszennyező anyagra határértéket állapítottak meg, az osztály közreműködésével. Az osztály munkatársainak tollából, szerkesztésében, és társszerzőségével megjelentek az első alapvető szakkönyvek, tankönyvek, főiskolai jegyzetek. Az Egészségügyi Főiskolán, az orvostovábbképzésben, a BME mérnöktovábbképzésében az osztály munkatársai kezdték meg a levegőhigiéne oktatását.

Ezekben az években világszerte előtérbe került a növekvő levegőszennyezettség problémája. Egységes elvek alapján müködő mérőhálózat csak Angliában volt. 1972-ben az osztály megkezdte az Országos Immisszió-mérő Hálózat megszervezését, mely a megyei KÖJÁL-okra épült. Saját tervezésű és hazai gyártású automatikus mintavevő készüléket fejlesztettek ki, melyből ezernél többet adtak el a gyártók. A Központi Levegőtisztaság-védelmi alap segítségével ezekkel a műszerekkel látták el  a KÖJÁL-okat. A mérőhálózat számára egységes módszereket adtak ki, egységes vegyszerellátást biztosítottak, megállapították az adatszolgáltatás rendjét és kiadták a mérőhálózat működési szabályzatát. 3-3 megyére kiterjedő hatáskörrel többlet-műszerfelszereléssel ellátott Regionális Immisszió-vizsgáló Állomásokat szerveztek (RIV). 1974-ben 26 településen, 428 mérőponton kezdte meg müködését az akkor világviszonylatban is korszerű rendszer.

A mérési módszerek korszerűsödése szükségessé tette, hogy elsőként a fővárosban egy 8 állomásból álló on line mérőrendszert telepítsenek. 1993-tól megkezdődött az országos mérőhálózat korszerűsitése is a PHARE program keretében. A mérőhálózat az ANTSZ intézetek közreműködésével és az Osztály irányításával 2001 végéig működött, majd azt egy kormányhatározat alapján átvette a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium.
A légszennyezettség adatokat a levegő környezet-egészségügyi elemzésénél használják fel.
A levegőhigiénével kapcsolatos szabványosításnak az osztály kezdettől fogva bázisa volt.
Az osztály munkatársai 1973 óta folyamatosan részt vettek és jelenleg is aktív részesei a levegőminőségi határértékek megállapításában és felülvizsgálatában.

TEVÉKENYSÉG

2007.január 1.-től az osztály az Intézet alaptevékenysége keretében az alábbi feladatokat látja el:

 • Értékeli a külső téri légszennyezettség egészségkárosító hatását települési szinten
 • Közreműködik a levegőminőségi határértékek kimunkálásában és felülvizsgálatában, jogszabályok előkészítésében.
 • Az ország bármely településén levegőminőség (immisszió) vizsgálatokat végez, részben kutatási céllal, részben különböző pályázatok vagy megbízások alapján.
 • Vizsgálja a levegőszennyező források levegőminőségre gyakorolt hatását.
 • Célzott mérési programok keretében adatokat biztosít a környezet-epidemiológiai vizsgálatokhoz,
 • A szakhatósági munkához (környezeti hatástanulmányok, településrendezési tervek stb.) kapcsolódva szakértői feladatokat lát el.
 • Megbízások alapján szakvéleményeket készít.
 • Az ÁNTSZ munkatársak, egyetemek, főiskolák, szakközépiskolák részére gyakorlatokat, bemutatókat tart, módszertani útmutatót készít.
 • Vizsgálja a nem munkahelyi belső terek levegőminőségét.

Minőségbiztosítással kapcsolatos információk

Az Intézet Környezetegészségügyi Főosztálya -melynek keretében működik a Levegőhigiénés Osztály is- 1999 óta a mindenkori korszerű követelményeknek megfelelő magas színvonalú minőségírányítási rendszert valósít meg, a vizsgálatokat igénylő szerveknek és ügyfeleknek nyújtott vizsgálati szolgáltatások megfelelő minőségének biztosítása érdekében. A rendszer működéséhez szükséges személyi, tárgyi, környezeti feltételeket folyamatosan biztosítja és ellenőrzi. Az akkreditált státusz fenntartását a Nemzeti Akkreditáló Testület felügyeli.

A Főosztály Levegőhigiénés Osztályán a szakterületen járatos minőségügyi felelős - Dr. Beregszászi Tímea - biztosítja a rendszer folyamatos működését és napra készen tárolja az egyes minőségügyi dokumentumokat.
A Levegőhigiénés Osztály az alábbi vizsgálati tevékenységi körökre - a NAT 1-1070/2010 számon - akkreditált:

 • Mintavétel a környezeti levegő gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyagaiból
 • A környezeti levegő gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyagainak helyszíni fiziko-kémiai vizsgálata
 • A környezeti levegő gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyagainak kémiai vizsgálata

A szervezeti változás miatt szükséges az akkreditált státusz megújítása, amely jelenleg folyamatban van. Akkreditált vizsgálatok Manuális vizsgálatok:

 • Nitrogén-dioxid meghatározása spektrofotometriásan:
  • aktív módszerrel
  • passzív mintavételi technikával
 • Ülepedő por mérése gravimetriásan
 • Szálló por vizsgálata gravimetriásan:
  • teljes szálló por
  • szálló por PM10 frakciója
 • Ülepedő porból fémek meghatározása atomabszorpcióval: arzén, cink, higany, kadmium, króm, mangán, nikkel, ólom, ón, réz, vanádium, vas
 • Szálló porból és PM10 frakciójából fémek meghatározása atomabszorpcióval: arzén, cink, higany, kadmium, króm, mangán, nikkel, ólom, ón, réz, vanádium, vas
 • Benzol, toluol és xilolok passzív mintavétele és meghatározása gázkromatográfiás módszerrel

Folyamatos mérések:

 • Kén-dioxid meghatározása UV-fluoreszcenciás módszerrel
 • Ózon meghatározás UV-fotometriával
 • Nitrogén monoxid és nitrogén-dioxid meghatározása kemilumineszcenciáa módszerrel
 • Szén-monoxid meghatározás infravörös spktroszkópiával
 • Szálló por mérése ß-sugár abszorpcióval

Nem akkreditált vizsgálatok:

 • Formaldehid meghatározása passzív mintavételi technikával
 • Szálló por PM2,5 és PM1 frakciójának vizsgálata
 • Szálló por PM2,5 és PM1 frakciójából fémek meghatározása atomabszorpcióval: arzén, cink, higany, kadmium, króm, mangán, nikkel, ólom, ón, réz, vanádium, vas
 • Kén-dioxid meghatározása aktív mintavételi módszerrel, fotometriásan

Tudományos tevékenység
Az osztály jelenleg az alábbi tudományos programban vesz részt:

Indoor Air Quality in European Schools, Preventing and Reducing respiratory deseases (SEARCH)

Konzorciumvezető: Csobod Éva, Regionális környezetvédelmi Központ Magyar Iroda

Intézeti témafelelős: Dr Rudnai Péter, Vaskövi Béláné dr

A Levegőhigiénés Osztály feladata a programban résztvevő országok számára egységes szempontok szerint összeállított légszennyezettség vizsgálati program megtervezése, előkészítése, szakmai koordinálása, a hazai program kivitelezése, a külföldi nitrogén-dioxid minták elemzése, a hazai és a nemzetközi eredmények értékelése volt.

A résztvevő országok képviselővel folyamatos konzultációs kapcsolat útján és több munkaértekezleten adtak tájékoztatást, továbblépzést.

A hazai területi munka 2007. novemberben kezdődiött és 2008.februárban fejeződött be.

A levegőkörnyezet és az emberi tevékenység

NKFP-3 A/089/2004

Konzorciumvezető: Dr Czitrovszky Aladár, MTA Szilárdtestfizikai Kutató Intézet

Intézeti témafelelős: Dr Rudnai Péter

Magyarország kiválasztott településein (Dorog, Győr, Veszprém) mérték a környezeti levegő szálló por 10 és 2,5 µm alatti frakciójának szennyezettségét.

Egyéb közérdeklődésre számot tartó adatok, információk

Publikációk, oktatás

Az osztály munkatársai több, mint 200 tudományos és ismeretterjesztő közleményt publikáltak, hazai és nemzetközi folyóiratokban. Tizenkét szakköny, tankönyv, lexikon megírásában, szerkesztésében vettek részt szerzőként, társszerzőként. Számos doktori disszertáció és főiskolai szakdolgozat elkészítésében nyújtottak segítséget.

A munkatársak előadóként és gyakorlatvezetőként rendszeresen részt vesznek a higiénikus orvos- és a tisztiorvos képzésben, valamint a környezet-egészségügyi témájú továbbképzésekben.

A Levegőhigiénés osztály jelentősebb publikációi az utóbbi 10 évben

Kertész Magdolna: A szabad levegő ólomszennyezettsége Magyarországon. (A tudmánytól a tényekig - jelentés a tényekről. Szerk.Füzesi Zsuzsanna, Barry S. Levy, Charles Levenstein) Pécs, Fact Alapítvány, 1996. 76-88 p.

Kertész Magdolna, Várkonyi Tibor, Bácskai Györgyné, Bánházi Antal, László Béla, Vaskövi Béláné: Országos helyzetkép a levegőminőség (immisszió) alakulásáról a mérőhálózati adatok elemzése alapján. Egészségtudomány 40, 338-355 (1996)

Kertész Magdolna, Mayer Gábor, Bánházi Antal: Országos helyzetkép a levegő poliaromás szénhidrogén (PAH) szennyezettségéről. Egészségtudomány 41, 241-259 (1997)

Kertész Magdolna, Pintér Alán: Aluminium Industries as a Source of the Ambient Air Pollution with Carcinogenic Polycyclic Aromatic Hydrocarbons. Environm. Hlth.2. 44-47. 1997.

Várkonyi Tibor, Kertész Magdolna, Pintér Alán: Települési levegőminőség-mérő hálózatunk fejlesztési koncepciója. Egészségtudomány 41, 118-136 (1997)

Vaskövi Béláné, Farkasné Györgyös Erzsébet, Bozó László, Várkonyi Tibor, Kertész Magdolna, Pintér Alán: Tatabánya levegőszennyezettségének vizsgálata az Országos Immisszió-mérő Hálózat fejlesztési koncepciója alapján Egészségtudomány 42, 102-115 (1998)

É.Vaskövi, P.Rudnai, E.Györgyös, L.Jerszi, E.Kelemen, K.Meliefste, D.Houthuijs: Assessment of fine particle pollution in Hungary
Epidemiology Vol 9 No 4 July 1998

Vaskövi Béláné: Célzott levegőminőség mérések a jugoszláv háborús események kockázatának b ecsléséhez. Tisztiorvos 1999. szeptember15-18

Várkonyi T., Kertész M.: 25 éves az Országos Immisszió-mérő Hálózat.- Múlt, jelen és jövő.
Egészségtudomány 43, 320-328 (1999)

Vaskövi Béláné: Környezeti levegőminőség.
In: Környezeti toxikológia (Szerk. Pintér A.) Kiadó PHARE projekt keretében az Egészségügyi Minisztérium - Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Környezetegészségügyi Intézete, 2001. Budapest, 11-45. oldal

Kertész M., Vaskövi Béláné, László B., Merétei T.: A hazai ólom-immisszió alakulása összefüggésben a forgalmazott üzemanyagok ólomtartalmának csökkentésével
Egészségtudomány 45, 328-343 (2001)

A légszennyezés környezeti hatásainak elemzése - elméleti háttér (Szerk.: Flachner Zsuzsanna, Németh Tamás, Tóth Róbert) Vaskövi Béláné: A települések levegőminőségének alakulása Magyarországon 1980-2000 között.
Készült a MTA-KöM együttműködésében "A légszennyezés környezeti hatásainak közgazdasági értékelése" c. kutatási téma keretében Kiadó MTA TAKI (2002.), p. 134-152)

Beregszászi Tímea, Vaskövi Béláné: A monitorállomások adatainak felhasználhatósága a lakossági expozíció meghatározásánál MHT, Siófok, 2003.09.30-10.02 . (Kongresszusi összefoglaló)

Vaskövi Béláné, Beregszászi Tímea, Kárpáti Zoltán, Kisfalvi Árpád, Nádor Gizella, Vámos Adrienn, László Béla, Málnási Tibor, Páldy Anna: A légszennyezettség okozta lakossági expozíció becslése a WHO indikátorok alapján MHT., Siófok, 2003 .09.30-10.02. (Kongresszusi összefoglaló)

Vaskövi Béláné Környezetegészségügyi Felügyelőképzés jegyzet OKK, 2003.
Levegőhigiéne c. fejezet:Harmonizált szabályozás a levegőminőség területén; EU irányelvek, hazai jogszabályok

Vaskövi Éva: Settlement air quality trends over the past decade
Environmental Health in Hungary. Edited by: Zsuzsanna Jakab Fourth Ministerial Conference on Environment and Health, Budapest, 2004. p. 39-41., p. 43-44.

Vaskövi Béláné dr A porszennyezettség alakulása, a jogszabályi változásokat követő mérési stratégia kialakítása az új mérési módszerek és mérőműszerek alkalmazásának figyelembe vételével. Tanulmány. Készült a KvVM megbízásából. 2004.junius Peter Rudnai, Eva Vaskövi, Miklós Náray, János Varró Mihály, Zoltán Virágh, Mária Endrődy, Tímea Beregszászi, Annamária Mácsik, Eszter Szabó. Epidemiology Vol. 15, Number 4, July 2004

Vaskövi É., Hangyáné Szalkai M. :Indikátorok alkalmazása a légszennyezettség környezetegészségügyi értékelésében MHT VIII.Nemzeti Kongresszusa, Siófok, 2005. október 4-6.

Beregszászi T., Páldy A., Hangyáné Szalkai M., Bobvos J., Vámos A.: A légszennyezettség környezetegészségügyi értékelése Budapesten és néhány vidéki városban a 2002. évi adatok alapján MHT VIII.Nemzeti Kongresszusa, Siófok, 2005. október 4-6.

Hangyáné Szalkai M.: Légszennyezettség ellenőrzése dohányzóhelyek környezetében
MHT VIII.Nemzeti Kongresszusa, Siófok, 2005. október 4-6.

Hangyáné Szalkai M.: Air pollution control of the smoking places
ISEE05 Nemzetközi Kongresszus, Budapest, 2005. június 9.-11.8p (poszter)

É Vaskövi, T Beregszászi, M Endrődy, M Csík, G Kovács, G Török: Indoor air quality assessment on tube platform ISEE05 Nemzetközi Kongresszus, Budapest, 2005. június 9.-11. (poszter)

T. Beregszászi., A. Páldy: A légszennyezettség környezet-egészségügyi értékelése Budapesten és néhány városban, Egészségtudomány (49) 3. 162-177. 2005.

Anna Páldy, János Bobvos, Éva Vaskövi (2006) Health effects of Particulate matter, Piestany
The 6th Meeting of the INTERREG IIIB Project TAQI
Május 2-3.

Éva Vaskövi, Tímea Beregszászi (2006). Area representativeness of ambient air monitoring stations
The 6th International Symposium on Advanced Environmental Monitoring, Heidelberg
Június 27-30.

b./ Előadások hazai rendezvényeken

Dr. Beregszászi Tímea, Vaskövi Béláné dr., Endrődy Mária (2006). Hol kerékpározzunk Budapesten? Siófok
Magyar Higiénikusok Társasága IX. Nemzeti Kongresszus
Október 3-5.

Vaskövi Éva, Beregszászi Tímea, Hangyáné Szalkai Márta, Rudnai Péter, Bihari Ágnes, Kakucs Réka, Mellenné Simon Márta, Nagyné Zentai Éva, Végh Erzsébet, Bognár Csaba (2006). A környezeti levegő szennyezettség hatása a beltéri levegőminőségre
Magyar Higiénikusok Társasága IX. Nemzeti Kongresszus
Október 3-5.

Endrődy Mária, Vaskövi Béláné (2006). A nitrogén-dioxid szennyezettség eloszlása az M5 autópálya fővárosi szakaszának környezetében
Magyar Higiénikusok Társasága IX. Nemzeti Kongresszus
Október 3-5.

Hangyáné Szalaki Márta, Vaskövi Béláné (2006) A légszennyezettsége és az időjárás kapcsolata Budapesten, Siófok
Magyar Higiénikusok Társasága IX. Nemzeti Kongresszus
Október 3-5.

Vaskövi Éva, Beregszászi Tímea, Hangyáné Szalkai Márta, Rudnai Péter, Bihari Ágnes, Kakucs Réka, Mellenné Simon Márta, Nagyné Zentai Éva, Végh Erzsébet (2006)
Budapesti oktatási intézmények környezeti és beltéri levegőminőségének felmérése A gyermek és ifjúság-egészségügyi aktuális kérdései c. munkaértekezlet, Budapest
OTH Környezetegészségügyi Főosztály
Május 17-18.

Márta Hangyáné Szalkai(2006) Air pollution control of the smoking places
Forum V Chemical Safety for Sustainable Development IFCS
Szeptember 25-29

Endrődy M, Beregszászi T, Vaskövi É, Náray M, Berlinger B, Rudnai P.(2006) a szálló por (PM10) szennyezettség szintje és kémiai összetétele városi és vidéki környezetben, Budapest
OKK-OKI tudományos ülés
December 12.

Vaskövi Éva, Hangyáné Szalkai Márta (2006) Budapest levegőminőségének környezet-egészségügyi értékelése
TOX 2006 Magyar Toxikológusok Társasága, Galyatető
Október 4-6.

MUNKATÁRSAK

Név Munkakör Épület (emelet) szobaszám Fővonali hívószám Mellék
dr. Beregszászi Tímea Ildikó osztályvezető A ép.fsz. ov. sz. 476-1341 1341
Hangyáné Szalkai Márta meteorológus (matematika szakos tanár) A ép.II.em. 208. 476-1252 1252
Endrődy Mária analitikus, (matematika-kémia szakos tanár) A ép.alagsor 33. 476-1100 2821
Mezőffy Lajos Attiláné adminisztrátor, tanár A ép.fsz. ov. sz. 476-1174 1174
Nagy Lívia környezetmérnök A ép.alagsor 33. 476-1100 2821
Sebesi Imréné asszisztens, vegyésztechnikus A ép.alagsor 40. 476-1100 2251
Lökös Ferenc asszisztens A ép.alagsor 40. 476-1100 2251

 

SZOLGÁLTATÁSOK

Minőségbiztosítással kapcsolatos információk

Az Intézet Környezetegészségügyi Főosztálya -melynek keretében működik a Levegőhigiénés Osztály is- 1999 óta a mindenkori korszerű követelményeknek megfelelő magas színvonalú minőségírányítási rendszert valósít meg, a vizsgálatokat igénylő szerveknek és ügyfeleknek nyújtott vizsgálati szolgáltatások megfelelő minőségének biztosítása érdekében. A rendszer működéséhez szükséges személyi, tárgyi, környezeti feltételeket folyamatosan biztosítja és ellenőrzi. Az akkreditált státusz fenntartását a Nemzeti Akkreditáló Testület felügyeli.
Az Intézet Környezetegészségügyi Főosztálya 1999 óta a mindenkori korszerű követelményeknek megfelelő magas A Főosztály Levegőhigiénés Osztályán a szakterületen járatos minőségügyi felelős - Dr. Beregszászi Tímea - biztosítja a rendszer folyamatos működését és napra készen tárolja az egyes minőségügyi dokumentumokat.
A Levegőhigiénés Osztály az alábbi vizsgálati tevékenységi körökre - a NAT 1-1070/2010 számon - akkreditált:

 • Mintavétel a környezeti levegő gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyagaiból
 • A környezeti levegő gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyagainak helyszíni fiziko-kémiai vizsgálata
 • A környezeti levegő gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyagainak kémiai vizsgálata

A szervezeti változás miatt szükséges az akkreditált státusz megújítása, amely jelenleg folyamatban van.

Akkreditált vizsgálatok

Manuális vizsgálatok:

 • Nitrogén-dioxid meghatározása spektrofotometriásan:
  • aktív módszerrel
  • passzív mintavételi technikával
 • Ülepedő por mérése gravimetriásan
 • Szálló por vizsgálata gravimetriásan:
  • teljes szálló por
  • szálló por PM10 frakciója
 • Ülepedő porból fémek meghatározása atomabszorpcióval: arzén, cink, higany, kadmium, króm, mangán, nikkel, ólom, ón, réz, vanádium, vas
 • Szálló porból és PM10 frakciójából fémek meghatározása atomabszorpcióval: arzén, cink, higany, kadmium, króm, mangán, nikkel, ólom, ón, réz, vanádium, vas
 • Benzol, toluol és xilolok passzív mintavétele és meghatározása gázkromatográfiás módszerrel

Folyamatos mérések:

 • Kén-dioxid meghatározása UV-fluoreszcenciás módszerrel
 • Ózon meghatározás UV-fotometriával
 • Nitrogén monoxid és nitrogén-dioxid meghatározása kemilumineszcenciáa módszerrel
 • Szén-monoxid meghatározás infravörös spktroszkópiával
 • Szálló por mérése Β-sugár abszorpcióval

Nem akkreditált vizsgálatok:

 • Formaldehid meghatározása passzív mintavételi technikával
 • Szálló por PM2,5 és PM1 frakciójának vizsgálata
 • Szálló por PM2,5 és PM1 frakciójából fémek meghatározása atomabszorpcióval: arzén, cink, higany, kadmium, króm, mangán, nikkel, ólom, ón, réz, vanádium, vas
Kén-dioxid meghatározása aktív mintavételi módszerrel, fotometriásan.
Friss publikációk
ANNA PALDY AND JANOS BOBVOS
Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine 2014; 20(1-2):51-67
Archív publikációink
Szakmai Kapcsolatok
Kiemelt Feladataink
Projektek
Válassza ki a fenti lenyíló menübol a projektet, melyre kiváncsi!
Korábbi honlapunk
Korábbi honlapunk a www.oki.antsz.hu címen érhető el!